Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Етичен кодекс

Заинтересованост от успеха на Центъра

Всички сътрудници и партньори по проекта имат интерес спрямо успехите на превенцията и противодействието на корупцията в България. Те искат активно да подкрепят Центъра и да допринесат в рамките на своите възможности за постигане на целите на Центъра.

Лична почтеност

Убедеността в правотата на целите на проекта и престижът на Центъра зависят от действията на всеки от нас. Затова тези действия следват основните хуманистични представи за честност и искреност.

Заедно с уважение и достойнство

Към всички сътрудници и партньори по проекта се отнасяме с еднакво уважение, без значение от социален статус, вероизповедание, пол или националност. Достойнството на всеки човек е ненакърнимо. Ние проявяваме чувствителност и уважение към българската история, култура и различните форми на общуване с нея.

Социална отговорност

Всички сътрудници и партньори по проекта съзнават, че са носители на висока социална отговорност. Ние допринасяме за общественото благополучие, като поставяме обществените интереси пред личните.

Съблюдаване нормите на правовата държава

Всички сътрудници и партньори по проекта съблюдават националното и международно право, което е в сила, и подкрепят демократичния правов ред в България.

Взаимно доверие

Всички сътрудници и партньори по проекта проявяват взаимно доверие и са открити и честни един спрямо друг. За нас, това доверие е важна предпоставка за разширяване на свободата на действие за постигане успехите на Центъра.