Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Модел на решение в областта на обществените поръчки

На свое заседание, проведено на 22.02.2012 г., Консултативният съвет (КС), ръководещ дейността на ЦППКОП, взе решение и възложи за изпълнение от Центъра на първия проект: „Модел на решение в областта на обществените поръчки".

На 1 октомври 2012 г. приключи първата, базова фаза на обучението и 42 анализатори започнаха работа по практически задачи от плана за изпълнение на проекта.

Използваните за целта аналитични методи и техники са разработени и обосновани върху принципа БОРКОР , без познат аналог в България. Осъществи се анализ на директиви, закони и разпоредби, доклади и документи на Европейската комисия, на контролни органи, сдружения и НПО, на експерти в областта на обществените поръчки. Анализаторите проучиха и документирани случаи на корупция. Предмет на анализ бяха над 80 хиляди броя обществени поръчки, проведени през последните пет години в България. Установиха се над 600 слаби места, групирани в 56 типологични групи.

На 6 февруари 2013 г. Консултативният съвет прие и одобри предложените от Центъра мерки за въздействие в областта на обществените поръчки.

Първи Междинен доклад „Модел на решение в областта на обществените поръчки"

Въз основа на резултатите от извършените аналитични дейности бе изготвен модел на решение, който е базиран върху четири стълба:

А. Техническа част, която включва шест платформи за електронно възлагане на обществени поръчки (Е-платформи). Електронните платформи взаимодействат помежду си, обслужват и осъществяват всички фази от изпълнението на процедурата, включително преди и след възлагането на обществената поръчка (Е-регистър, Е-наддаване /аукцион/, Е-каталог, Е-търг, Е-мониторинг, Е-одит).

Б. Постоянно наблюдение и регистриране на данни за разкриване на корупция. За целта се осъществява допълнително събиране, обработка и анализ на информация и документи за обстоятелства, които са в икономическа взаимовръзка, остават извън обсега на Закона за обществените поръчки, но сигнализират възможни или вероятни "съпътстващи" и/или "компенсаторни" сделки.

В. Активно включване на органите за контрол и надзор. Целта е да се повиши тяхната ефективност чрез включването им като активни участници и ползватели на Е-платформи. Съществен принос в тази група от мерки осигуряват двете платформи за Е-мониторинг и Е-одит със инструментите за контрол и надзор.

Г. Разработване на подготвителни и подсигуряващи организационни и законодателни мерки. Тези по същество съпътстващи мерки се подразделят в следните области:

1. Мерки за въвеждане на предварителна квалификация („пре-квалификация") на потенциалните участници в процедурите по възлагане.

2. Мерки за създаване на централни служби за възлагане.

Понятието "пре-квалификация" описва нова процедура за предварителна проверка и регистрация на потенциалните изпълнители на обществени поръчки. Тя се извършва по същество, вън и независимо от условията на конкретната обществена поръчка. Чрез нея се установяват и регистрират професионалните качества, способност и пригодност на всеки потенциален изпълнител. Пре-квалификацията елиминира практически възможността за неоснователно изключване и/или недопускане до участие на фирми в тръжни процедури за възлагане. По този начин се премахва и възможността за отстраняване по формален или технически признак посредством нестандартни документи за квалификация.