Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Междуведомствена група

На заседание на Консултативния съвет от 06.02.2013 г., предложените от ЦППКОП мерки за въздействие в областта на обществените поръчки бяха приети и одобрени. КС взе решение за създаване на Междуведомствена работна група, която в срок до 20.05.2013 г. да изработи детайлизиран план за внедряване на предложените мерки по реализацията на Модела на решение в областта на обществените поръчки, да посочи отговорните институции и срокове за изпълнение, както и да изготви съответната финансова обосновка.

На Работната група бе възложено и определянето на правната рамка - предложения за изменения в нормативната база от закони и подзаконови нормативни актове, които са необходими за изпълнение на Модела на решение, както и изработване на профили на служителите, определени за работа в централните служби за възлагане на обществените поръчки.

Междуведомствената работна група е съставена от експерти от държавни институции, неправителствени и браншови организации.


Вход за достъп - само за оторизирани лица