Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Подкуп на чужди длъжностни лица

В рамките на партньорското сътрудничество през декември 2012 г. беше проведена кръгла маса на тема „Превенция и противодействие на подкупването на чужди длъжностни лица в международни търговски сделки - приоритет в борбата с корупцията и организираната престъпност". Организацията на дискусията бе възложена на Центъра от Консултативния съвет и се проведе под егидата на министъра на правосъдието. Цел на събитието бе повишаване на нивото на осведоменост на широката общественост по въпросите, свързани с предлагането на подкуп на чужди длъжностни лица. Модератор на кръглата маса бе и.д. директор на ЦППКОП Елеонора Николова. С изложения по темата се включиха представители на Министерство на правосъдието, Министерство на финансите, Върховна касационна прокуратура, Национален институт по правосъдие, Българска агенция за експортно застраховане.

Презентации на участниците: