Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Доклад анализ на нормативните актове и процедурите при концесиониране в Република България

Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) извърши анализ с оглед установяване на рискови зони за корупция по няколко критерия: проблеми със стратегическо значение за държавата, със значим финансов ефект и с кризисен потенциал.

В резултат на извършения анализ са идентифицирани няколко рискови зони и ръководството на Центъра реши да бъде разработен проект за концесиите и концесионирането в България.

Формирана беше работна група с конкретни задачи по анализа на нормативните актове и процедурите при концесиониране в България.

Изработени бяха на основание избраната от ЦППКОП методология: сравнително-правен, организационен, правен и процесен анализи; анализи на съдебната практика, на случаи, на публикации в медиите и на слабите места. Определени бяха конкретни слаби места и необходимите мерки за преодоляването им.

На 10.06.2014 г. Докладът - „Анализ на нормативните актове и процедурите при концесиониране в Република България" на ЦППКОП бе внесен в Министерски съвет.

Той бе представен пред представители на националните печатни и електронни медии на 17.06.2014 г.

Тук имате възможност да се запознаете с публикувания пълен текст на Доклада. 

REPORT ON: ANALYSIS OF THE CONCESSIONS ACT, SUBSURFACE RESOURCES ACT, BLACK SEA COAST DEVELOPMENT ACT, WATER ACT AND PROPOSALS FOR MEASURES FOR PREVENTION OF CORRUPTION