Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Доклад за изпълнението на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и предложение за внедряване на мерки за превенция на установените корупционни рискове“

ЦППКОП изготви анализ на причините и условия, създаващи предпоставки за прояви на корупция при изпълнението на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г., и предложение за внедряване на мерки за превенция на установените корупционни рискове.

Анализът е възложен след проучване на редица рискови зони за прояви на корупция, оценка на натрупания опит и експертен потенциал на Центъра.
За целите на проекта в ЦППКОП е събрана и анализирана информация за действащите нормативни актове - регламенти и директиви на ЕС, национална правна рамка; изследвани са отношенията в организационен и технически аспект; извършени са анализ на конкретни случаи и взаимодействие с други компетентни органи, имащи отношение към ОП „Иновации и конкурентоспособност" за програмен период „2014-2020 г.".
Формирана бе работна група от анализатори и експерти на Центъра с конкретни задачи по анализа на нормативните актове и процедурите при изпълнението на ОПИК в България.
Разработени са предложения за мерки срещу възможни корупционни практики, целящи тяхното елиминиране или съществено снижаване на рисковете за проявяването им.
На 11.07.2014 г. Докладът "Анализ на причините и условията, създаващи предпоставки за прояви на корупция при изпълнението на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и предложение за внедряване на мерки за превенция на установените корупционни рискове" на ЦППКОП бе внесен в Министерски съвет.
Той бе представен пред представители на националните печатни и електронни медии на 16.07.2014 г.

Тук имате възможност да се запознаете с публикувания пълен текст на Доклада.