Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Доклад "Етични стандарти за почтеност в публичния сектор"

Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност приключи работата по проекта „Етични стандарти за почтеност в публичния сектор".

На 09.04.2015г. Министерският съвет на Р. България прие Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015-2020г. Една от приоритетните мерки е създаване на нов единен независим антикорупционен орган, който обединява функциите по проверка на имуществото, конфликта на интереси и аналитичната дейност в областта на антикорупцията. От съществено значение е конституирането на единния орган да обезпечава независимостта, почтеността (интегритета) и отговорността на персонала.

В тази връзка, директорът на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) създаде работна група, която на базата на най-добрите европейски практики да идентифицира и приоритизира необходимите действия за изпълнение на трета мярка от Приоритет 1 на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015-2020г. и по-специално : изготвяне на етични стандарти и стандарти за почтеност и разработване на система за подбор на лицата, които ще работят в единния корупционен орган. Въз основа на направените предложения и изводи е одобрено разработването на проект със задачи: анализ на нормативната база, съдържаща правила за етично поведение и на системата от действащи Етични кодекси; изготвяне на предложения за нейното усъвършенстване и унифициране, за разработване на инструменти за наблюдение и контрол на почтеността в публичния сектор; събиране и разпространяване на добри практики, свързани с антикорупционната дейност.

Със Заповед № ЗД1-РД1-САО-0069/09.06.2015г. на г-жа Е. Николова, директор на ЦППКОП, беше стартиран проект „Етични стандарти за почтеност в публичния сектор". Работната група направи задълбочен анализ на действащото българско законодателство; етичните стандарти за почтеност в ЕС, държавите-членки на ЕС и САЩ; инструментите и въведените добри практики. Констатациите, предложенията за оптимизация и резултатите от непредставителна анкета са изложени в доклада и неговите приложения.