Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Доклад по проект "ТЕЛК и инвалидни пенсии"

   В изпълнение на мерките, планирани в Националната програма за реформи Европа 2020, приета с РМС №284/19.04.2016г. и утвърдения План за действие за изпълнение на препоръките от доклада на Европейската комисия от м.01.2016г. в рамките на Механизма и сътрудничество /мярка 44/, ЦППКОП разработи окончателен доклад „Анализ на нормативните актове и процедурите, регулиращи дейността на териториалните-експертни лекарски комисии и инвалидните пенсии и предложения за мерки за превенция на корупцията".

   При разработването на проекта, ЦППКОП използва утвърдена методология, включваща съвкупност от различни видове анализи, при спазване на стандарт за качество. Методологията има за цел да гарантира пълнота и всеобхватност на изследването, като използваните видове инструменти обезпечават обективността и достоверността на установените дефицити /слаби места / в програмните и нормативни документи, регулиращи медицинската експертиза и инвалидните пенсии.

   По проекта са използвани следните инструменти: информационен анализ, преглед и анализ на нормативната уредба на ЕС в двете области, обзор на уредбата в европейски държави, преглед на стратегическите документи в България, правен и сравнително-правен анализ на действащата нормативна база, анализ на процедурите, използвани при освидетелстването на лица и тези, при отпускане на пенсии за инвалидност, организационен анализ в двете области, анализ на случаи, анализ на медийни публикации, анализ на съдебната практика, анализ на въздействието.

   Анализите очертаха съществени недостатъци в нормативната уредба и процедурите, регулиращи двете области. Всеки един от извършените анализи установи от различна гледна точка определени дефицити /проблеми, противоречия, неясноти и празноти/, които в голяма степен се повтарят и наслагват един върху друг.

   Въз основа на констатациите и мерките и като взе предвид становищата на партньорите по проекта, ЦППКОП изготви цялостен модел на решение.

   Предлаганата от нас качествено нова уредба включва комплекс от стратегически, правни, организационни и технически мерки, насочени към оптимизиране на експертизата на работоспособността и към по справедливо реализиране на правото за получаване на инвалидните пенсии и други социални придобивки.