Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, свързани с миграционната криза

Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП)  препоръчва 28 законодателни и организационни мерки във връзка с превенцията и противодействието на корупцията и организираната престъпност в контекста на миграционния натиск. Предложенията се съдържат в доклад по проект на тема: „Превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, свързани с миграционната криза".

Мерките на ЦППКОП са в резултат на проучване на стратегическите документи в областта на убежището и бежанците, действащата в страната нормативна уредба, европейските документи и международните актове, по които България е страна. Анализирани са законодателства на други държави-членки на ЕС, както и добри европейски практики за справяне с бежанския проблем.

В доклада на Центъра се съдържат предложения, свързани със стратегическите документи - приемане на план за действие по Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015 - 2020; приемане на национален план за действие по интеграцията за 2017 г., както и за всяка следваща календарна година; създаване на механизъм за ранно идентифициране на непридужените малолетни и непълнолетни чужденци; изготвяне на методика за оценка на риска от радикализация сред мигрантите. Центърът предлага още осъвременяване и допълване на уредбата на представителя на непридружените малолетни и непълнолетни лица - определяне на максимално кратък срок за назначаване на представител на тези лица; създаване на звено от подготвени лица в общините, на чиито територии се намират приемни и транзитни центрове; установяване на минимални изисквания за заемане на длъжността представител на малолетни и непълнолетни лица (квалификация, образователен ценз) и др.

На база добра европейска практика се препоръчва създаването на единна национална информационна система за всички чужденци - мигранти, вкл. и за непридружените малолетни и непълнолетни такива, както и изграждане на единен национален портал за обмен на информация между институциите в България, осъществяващи миграционната политика. Интеграционните мерки включват повишаване на възможностите за интегриране на бежанците чрез по-бърз достъп до пазара на труда и провеждане на информационни кампании сред мигрантите с цел противодействие на корупцията и трафика на хора. Санкционните мерки, насочени срещу трафикантите на бежанци, вече бяха представени на кръгла маса по темата през м. септември 2016 г.     

В рамките на проекта ЦППКОП взаимодейства активно с държавни институции - Главна дирекция „Гранична полиция" към МВР, Държавна агенция за бежанците,  Държавна агенция „Национална сигурност", както и с неправителствения сектор - Български червен кръст, Български Хелзинкски комитет и др.

В рамките на проекта се проведоха три кръгли маси (през м.септември, м. октомври и м. декември), на които университетски преподаватели, учени от БАН, експерти по национална сигурност и тероризъм, представители на държавни институции и граждански организации обсъждаха проблемите за България, породени от мигрантската криза. Техните позиции и препоръки са съобразени в доклад на анализатори от ЦППКОП на тема: „Рискове за националната сигурност, произтичащи от бежанската вълна в Европа".

Тук може да се запознаете с докладите на ЦППКОП по темата: