Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Доклад "Анализ на органите по превенция и противодействие на корупцията в Република България"

Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) изготви доклад на тема: "Анализ на органите по превенция и противодействие на корупцията в Република България".  Основните изводи и препоръки са изведени на база проучване на стратегическата и институционална рамка в България и други държави-членки на ЕС.

Експертите на ЦППКОП констатират: Дейността на изградените в България органи по превенция, противодействие и борба с корупцията не съответства в пълна степен на международните стандарти, утвърдени в Конвенцията на ООН за борба с корупцията. Институционалната рамка у нас е разпокъсана и липсва координация между отделните структури. Антикорупционните органи са недостатъчно независими, с недостатъчен капацитет, а отговорността се размива между тях.

Друга констатация е, че липсва институция с ясен ангажимент към разследване на корупцията по високите етажи, което е основна препоръка на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и проверка, неизпълнена от 2007 г.

"Изготвихме този доклад, за да подпомогнем изпълнителната власт при вземане на управленско решение. Целта ни е да се въведат международни стандарти в дейността по превенция и противодействие на корупцията, да се оптимизира структурата на отделните институции и да се подобри качеството на нормативните актове и процедурите", обясни Елеонора Николов, и.д. директор на ЦППКОП. Според нея по този начин ще се минимизира корупцията и ще се възвърне доверието на гражданите, които са неудовлетворени от липсата на резултати.

Експертите на ЦППКОП препоръчват решението за създаване на антикорупционен орган да се базира на сериозен анализ на потенциала на съществуващите институции, разпределението на компетентностите и  отговорностите между тях. "Анализът трябва да изпреварва управленското решение. Опитът показва, че копирането на чужди модели без предварителен анализ и фетишизирането на "добри практики" често се проваля поради липса на реална оценка на тукашните политически, икономически, социални и културни условия", каза Елеонора Николова.

Нейните думи се потвърждават и от становището на ЕС, изложено  в Доклада за борба с корупцията: "........Създаването на специализирани служби за борба с корупцията - независимо дали работата им е фокусирана върху превенцията или репресивните мерки, или върху двете - не е панацея....Всяка държава - членка трябва сама да решава какви институционални структури за борба с корупцията може да са необходими в нейния национален контекст в зависимост от мащабите и естеството на корупцията в страната, конституционната и нормативната уредба, традициите, връзката с други национални политики, цялостната институционална рамка и др.„

Тук може да се запознаете с доклада на ЦППКОП: