Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

За нас

През ноември 2009 г. българското правителство прие „Национална стратегия за превенция и борба с корупцията и организираната престъпност". Инструмент за реализиране на стратегията е националният проект БОРКОР.

БОРКОР е комплексен кибернетичен модел за централно планиране и разработване на ефективно действащи мерки и системи от мерки срещу корупцията. За постигането на тази цел, планираните дейности се разработват и осъществяват в съответствие с нормите на стандарта за изпълнение на проекти на правителството на ФР Германия (V-Modell XT). Този утвърден стандарт е адаптиран към специално разработени за условията в България експертни концепции. С практическата реализация на принципа БОРКОР едновременно се утвърждава един нов стандарт и модерен модел за ефикасно развитие на комплексни решения.

Автор на концепцията е германският експерт Ролф Шлотерер, съветник на българското правителство  (март 2009 - октомври 2013)

Специално за реализацията на проекта БОРКОР беше създаден „Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност" към Министерски съвет (ЦППКОП). Центърът е юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетни средства.

Центърът беше създаден с постановление на Министерски съвет на 29.07.2010 г. В началото на 2011 г. бе назначено ръководство на институцията, а през месец юни същата година беше осигурено финансиране и стартира техническото оборудване.

Наред с продължаващото изграждане на IT-инфраструктурата на Центъра, от март 2012 г. започна индивидуално обучение на първата група анализатори, командировани дългосрочно за работа в ЦППКОП от централни държавни институции. През юли 2012 г. започна обучение на втората привлечена група анализатори. На 1 октомври 2012 г. приключи първата, базова фаза на обучението и 42 анализатори започнаха работа по практически задачи от плана за изпълнение на проекта "Модел на решение в областта на обществените поръчки".

Всички работни процеси в Центъра се управляват и контролират в съответствие с V-Modell XT®, което осигурява качество на резултатите.

Какво извършва Центърът?

Центърът набира данни и регистрира информация от всички уязвими за корупцията области; с помощта на комплексни аналитични техники оценява събраната информация и установява слабите места на корупцията. Той изпълнява аналитични и консултативни функции и разработва в съответствие с установената потребност системно моделирани решения. По този начин Центърът подпомага всички органи и институции, изпълняващи служебните си дейности в сферата на влияние на корупцията. За целта се използват повече от 50 научни метода и 20 техники за визуализиране на резултатите. Някои от тях са разработени със специално предназначение за България.

Центърът не е оперативно действаща структура, не ползва класифицирана информация и не обработва лични данни. Не се обработват сведения от следствена информация или сигнали за корупцията. Това отличава Центърът от всички органи, отговорни за борба с корупцията. Главната цел на Центъра е да разработва всеобхватни, измеримо ефективни и дълготрайно действащи превантивни мерки.

Условие за реализацията на проекта БОРКОР е изпълнението на концепцията за партньорско сътрудничество. Въз основа на споделени етични ценности ние желаем да спечелим проектни партньори и заедно с тях успешно да реализираме проектите на Центъра.