Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Хаос в глобите, налагани от държавата

Огромни разлики между минимални и максимални наказания

Хаос в глобите, които налагат институции и общини и "вратички" нарушителите да се отървават леко, а чиновниците да искат рушвети, констатира Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (БОРКОР). Центърът публикува доклад за корупционните рискове при контролната и санкционната дейност на администрацията на базата на анализ на 152 от всички 213 закона, които предвиждат санкции, на 85 общински наредби, както и на съдебна практика по тях. Неадекватни размери на санкциите, огромни разлики между минимален и максимален размер на глобите и даже липса на разписани наказания са сред казусите, описани от анализаторите на БОРКОР. Така например за авиационното произшествие, което застрашава сериозно живота и здравето на гражданите, глобата е от 500 до 2 000 лв. за "лице, което наруши реда и правилата за сигурност на авиационен оператор по време на полет". От 3000 лв. е глобата за пилот, който управлява самолет пиян или дрогиран. От 100 до 400 лв. е предвиденото наказание за "длъжностно лице, което експлоатира или допусне в експлоатация подвижен жп състав с неизправности по спирачните системи, ходовите части, устройството за бдителност и регистриращия скоростомер". От 100 до 500 лв. е глобата за машинист, който "допусне подминаване на затворен сигнал, закриване на дистанция, срязване на стрелка, удар върху стоящ подвижен жп състав или нагазване на "баластова призма". Глоба от 2 до 30 лв. "заплашва" длъжностно лице, което не състави акт или наказателно постановление за причинени вреди по Закона за опазване на селскостопанското имущество.При влизане и излизане от територията на Република България на лица, застрашаващи националната сигурност, е разписана глоба от 500 до 1 000 лв. за "длъжностно лице, което не изпълни свое задължение по Закона за ДАНС" и "минимален размер на имуществената санкция от 3 000 лв. за въздушен превозвач, който не предостави на Националното звено към ДАНС данни за пътниците". Преглед на съдебната практика е установил, че за нарушения на Закона за водите физическите лица се наказват с минималните глоби, а фирмите с максималните. Множество общински наредби също не разграничават санкциите за физическите и юридическите лица, което е в противоречие със Закона за административните нарушения и наказания и дава възможност глобите да бъдат отменени от съда. За нарушения на наредбите за използването на таксиметрови апарати в София и във Варна е предвидена глоба до 5000 лв., без да е посочен минимален размер."В част от нормативната база е констатирана пълна липса на разпоредби, които да уреждат реда и начина за събиране на наложените парични санкции", посочват от БОРКОР. В доклада се изтъква, че въпреки наличието на "добре развита система от контролни органи", дейността им в повечето случаи е непрозрачна. "Липсата на навременна и справедлива санкция за извършителите на административни нарушения насажда у нарушителите чувството за безнаказаност, чувство, че са "над закона", обобщават от БОРКОР. Докладът посочва общо 44 слаби места в нормативната база и предлага 63 мерки. 60-страничният документ е изпратен на премиера Бойко Борисов, на вицепремиера Екатерина Захариева, която е председател на Националния съвет по антикорупционни политики, на вицепремиера Томислав Дончев и на правосъдния министър Цецка Цачева.

Директорът на БОРКОР Елеонора Николова:

Администрацията може да събира много повече.

Темата за санкционната дейност на администрацията е предмет на новия доклад на БОРКОР, тъй като това е един от приоритетите в Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015-2020 г. - превенция и противодействие на корупцията в контролните органи.

Държавата не събира огромни суми от глоби, това приходно перо в бюджета, което би се явило в резултат на добра санкционна дейност. Всеки закон самостоятелно е уреждал една материя, без да го има глобалното виждане.

Когато има противоречива съдебна практика, когато огромна част от наказателните постановления се отменят, това от една страна демотивира администрацията. От друга страна, колкото една норма е по-неясна и дава по-големи възможности за субективно решение от страна на администрацията, толкова е по-пропрокорупционна.

Оценка в доклада

КАТ даден като добър пример

Едва 6 сигнала за злоупотреби и конфликт на интереси в АПИ.

Въпреки постоянните обвинения на шофьори към катаджии, че са подкупни, в доклада оценката е различна. Анализът установил, че някои закони предвиждат облекчения при реализирането на административнонаказателната отговорност. Като добър пример е даден член от Закона за движение по пътищата, според който "при плащане на глобата, наложена с електронен фиш, в 14-дневния срок, се дължи 70 на сто от нейния размер". Посоченото е и член от Закона за държавните такси "в случай, че нарушителят внесе таксата преди издаване на постановлението, глобата се събира с намаление 50 на сто." На другия полюс е оценката за Агенция "Пътна инфраструктура" в доклада. От центъра поискали от ведомството данни за постъпили при тях сигнали за корупция, злоупотреба със служебно положение, търговия с влияние и конфликт на интереси в периода от 2015 г. до настоящия момент. "В противовес на изнесените в медиите напоследък случаи за нарушения в Агенция "Пътна инфраструктура", в отговора си тя посочва, че за периода 01.01.2015 г. 30.05.2017 г. са постъпили едва 5 сигнала за злоупотреба със служебно положение и само един сигнал за конфликт на интереси", пише в документа. През април в агенцията започна разследване, свързано със строежа на лот 1 на магистрала "Марица". Наказателното производство бе образувано по сигнал на европейската служба за борба с измамите ОЛАФ. По-късно бе повдигнато обвинение на бившия шеф на агенцията Лазар Лазаров. Отделно започна досъдебно производство заради изчезналите документи за изграждането на на тунел "Железница" на магистрала "Струма".

Празнота

Няма наказание за безимотните

От центъра посочват, че в законите липсва възможност хората без доходи и имущество да бъдат наказвани с общественополезен труд вместо с глоба. "Подобно разрешение не би било в противоречие с практиката на Европейския съд по правата на човека", уверяват от БОРКОР. "Естествено е, че липсата на реално изпълнение на наказанията, което е завършващият елемент от реализирането на отговорността, води до нейното обезсмисляне", констатира докладът.

В някои закони

Огромни разлики в сумите

Драстични разлики между минималния и максималния размер на глобите и имуществените санкции за едно и също нарушение има в някои закони. Глоби от 1 000 лв. до 20 000 лв. са предвидени в Закона за водите и от от 100 до 5000 лв. в Закона за горите. Най-куриозна е санкцията от 4 000 лв. до 5 000 000 лв. в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. От БОРКОР посочват, че това е "предпоставка за проява на субективизъм и дори корупционно поведение".

Пропуски

Общини не вписали санкции

В Наредбата за управление на горските територии собственост на община Ивайловград липсват административнонаказателни разпоредби за нарушения. В Наредбата за правата и задълженията на местните органи на религиозните общности на територията на Столичната община и взаимоотношенията с местните органи на изпълнителната власт липсва вид и размер на административните наказания. В четири наредби на община Варна, сред които правилата за вдигане на автомобил с "паяк" и за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, изобщо липсват административно-наказателни разпоредби. 

Източник: https://trud.bg