Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Изказване на Ролф Шлотерер, съветник на Вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, и автор на проекта БОРКОР

 

Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми членове на Консултативния съвет, уважаеми дами и господа, точно преди една година вие възложихте на Центъра да разработи и опише интервенционна система срещу корупцията в областта на електронните обществени поръчки. Отчитайки сложността на отношенията в тази област и факта, че към момента в света не са установени „най-добри практики" за приложение на електронните платформи, това решение беше амбициозно и смело.

Задачата беше възложена в момент, когато Центърът разполагаше само с малка, но функционална административна структура. Той се намираше в процес на техническа, организационна и персонална реализация на концепцията БОРКОР и можеше да се оприличи на строителен обект. Изпълнението на общо 18 на брой подпроекта беше свързано със сериозни организационни усилия. Комуникацията се осъществяваше на немски, български и английски език. Развитието на проекта се осъществяваше по правилата на проектния мениджмънт, обичайни за икономиката. Свързаният с това процес на пренастройване и адаптация продължава и днес, като остава постоянно предизвикателство за всички участници. Да се започне такъв амбициозен проект при тези условия беше една високо рискова и отговорна задача.

Благодарение на вашето доверие и на неуморните усилия на изключително мотивирания работен екип, този шпагат излезе сполучлив. Благодаря на вас и преди всичко на председателя на Консултативния съвет - господин вицепремиер Цветан Цветанов и на неговия екип за доверието, както и на госпожа Николова и на дейните членове на екипа по изграждането, за досегашната чудесно свършена работа. Осъзнавам, че в процеса на работата, г-жа Николова и отделни служители на Центъра достигнаха предела на административно-правните, организационните и персоналните възможности, като положиха усилия далеч надхвърлящи всекидневната рутина.

Написаният от мен междинен доклад с препоръчания модел на решение в областта на обществените поръчки е базиран изцяло върху резултатите от анализи, които са разработени от служители на вашите министерства и агенции. Те бяха включени в две семинарни групи и в периода от март до октомври 2012 г. бяха запознати с поредица от аналитични методи и техники, разработени специално за целта или адаптирани към нея, без познат аналог в България.

Бяха анализирани не само закони, директиви и разпоредби, а и документирани случаи на корупция, тръжна документация, доклади и документи на Европейската комисия, на контролни органи, сдружения и НПО, както и на експерти в областта на обществените поръчки. Аналитичните доклади са изградени на евристичен принцип и се надграждат един над друг. Голямоформатните визуализации на резултатите от тези доклади не могат да бъдат представени във формат A4 и съдържанието им - често наподобяващо криптологичен запис - трудно може да бъде разбрано от страничния наблюдател без допълнително разяснение. Това е причината, поради която към този доклад беше приложен само набор от еднозначно разпознаваеми междинни резултати. Но и четимите документи се нуждаят от разяснение, за да бъде разбран техният смисъл.

В момента работим по изготвянето на представителни аналитични доклади, които да ви представим в подходяща форма. Създаването и администрирането на тези аналитични доклади в бъдеще ще се извършва с помощта на специално разработен за целта софтуер. 
Развитието и изработването на този софтуер е част от започнатата 2-ра фаза на проекта за изграждане и реализация на концепцията БОРКОР, с което ще се изпълни и приключи изграждането на Центъра. По този начин се осигурява необходимата предпоставка за електронната поддръжка на всички аналитични процеси в Центъра, включително и за инсталирането и поддръжката на интервенционната система.

Пълното приложение на интервенционната система в областта на обществени поръчки ще има икономически ефект от около 1 милиард лева годишно или иначе казано, близо 20% и повече от годишният обем на възложените поръчки в полза на хазната и на българската икономика.
Разрешете ми сега да дам някои разяснения във връзка с препоръчаните мерки:
Приложението към съкратената версия на доклада съдържа план с мерки. На пръв поглед, този план не се отличава от други, подобни на него. Едва при задълбочен прочит ще установим, че за разлика от обичайната практика, тук анализът целенасочва избора на мерките, а те взаимодействат помежду си в закономерен порядък. В действителност, гарантиран ефект ще бъде постигнат единствено тогава, когато мерките са прецизно координирани помежду им. Звукът и на най-доброто пиано е само толкова добър, доколкото добре са акордирани неговите струни. По тази причина спецификацията на мерките се ориентира от определен стандарт за качество. Тяхното приложение и изпълнение трябва да съответства на същността на целите. Качеството на мерките се решава от детайлите на спецификацията и тяхната взаимосъвместимост, както и от взаимодействието с други поддържащи мероприятия. Затова планът с мерките трябва да бъде разглеждан само като съставна част от интервенционната система. Едва чрез спецификацията и един грижливо координиран план за приложение на мерките, те се превръщат в интервенционна система. Това, по мое мнение означава, че е недостатъчно да бъде създаден единствено план с мерки. Следващите стъпки са поне толкова важни и решаващи, колкото и предходните.

Планът с мерки, който ви беше представен, се състои на първо място от три комплекса с мерки, които са важно условие съгласно модела на решение за въвеждане на предвидените електронни платформи за възлагане на обществени поръчки. Тези комплекси от мерки играят важна роля при отстраняването на установени слаби места и при предотвратяването на познати корупционни схеми:
1. Правни мерки за хармонизация на европейските директиви с националното законодателство;
2. Мерки за въвеждане на предварителна квалификация за процедурите по възлагане;
3. Мерки за създаване на централни служби за възлагане. 
И трите комплекса от мерки вече успешно се прилагат като стандарт в страни от ЕС, или са на път да бъдат приложени. Освен това, те предоставят решаващи предимства за преминаването към електронно възлагане на обществените поръчки и могат да бъдат комбинирани с него.
Под въведеното в страните членки на ЕС понятие за "предварителна квалификация" се разбира предварителна проверка на потенциалните изпълнители, която се извършва по същество, независимо от условията на конкретна обществена поръчка, тоест установяват се професионалните им качества, способности и годност. При електронното възлагане се създава електронно досие на фирмите за тяхната идентификация и квалификация в рамките на процедурата по възлагане („virtual company dossier"). Регистрираните по този начин данни в електронните досиета на фирмите са валидни по закон за определен период от време и служат като свидетелство при всички процедури за обществени поръчки. 
Типичните за браншовете документи за квалификация се стандартизират по принцип, така че когато възложителят изисква допълнителна документация, той трябва конкретно да аргументира необходимостта й. Чрез предварителната квалификация практически се елиминира възможността за неоснователно, по формален признак, изключване на фирми от търга посредством нестандартни документи за квалификация. 
Централните служби за възлагане са независими от възложителя структури за извършване на услуги в областта на обществените поръчки. Те са под надзора на Агенцията за обществени поръчки и са директно подчинени на нея. Тези служби разполагат със специално подготвени експерти за различните браншове, обучени са по европейските стандарти и са специализирани в процедурите по провеждане на национални и международни обществени поръчки.

Централните служби за възлагане предоставят услуга на съответния възложител под формата на правна и експертна консултация и също така могат да го подкрепят с експертен персонал в рамките на: 
1. пазарни проучвания и рамкови договори (свързани с информационни технологии, търговски продукти, услуги и специализирани предприятия);
2. избор на тръжна процедура; 
3. експертни преговори с конкуренти;
4. установяване на изпълнение на критериите за пригодност и възлагане; 
5. изготвяне на тръжна документация, включително и формулиране на административни и технически спецификации; 
6. изготвяне на ценова калкулация и калкулация на разходите в рамките на тръжни процедури;
7. оценка на специфични отраслови оферти; 
8. ползване на електронни платформи за възлагане на обществени поръчки; 
9. обучения за служители от министерствата и общини, които се занимават с обществени поръчки.
Централните служби за възлагане: 
10. проверяват документите за кандидатстване по обществени поръчки за правни и формални нарушения и индикатори за корупция. При необходимост те могат да сезират прокуратурата и да уведомят Агенцията за обществени поръчки както и ЦППКОП, който се нуждае от тези данни за оценка на интервенционната система;
11. обработват нарушенията и подозренията за такива в „e-одит";
12. отговарят за публикуването на документацията по съответната обществена поръчка след преглед на нейното съдържание;
13. участват при създаването на стандарти;
14. обработват документите по обществената поръчка и въвеждат метаданни в „е-регистър";
15. предоставят на контролните и надзорните органи информация при запитване.

Чрез създаването на централните служби възложителите получават достъп до експертна и правна информация и компетентна консултация в съответната област. Чрез експертната проверка на документите по обществената поръчка преди тяхното публикуване се дава възможност да бъдат коригирани професионални и правни грешки след консултация с възложителя и да бъдат идентифицирани модели на действие.

Със сигурност ви е направило впечатление, че описанието на техническото решение на електронните платформи за обществени поръчки в съкратения вариант на доклада е представено като описание на функции. Преди една година Европейската комисия създаде експертна група, която представи в средата на декември 2012 г. в Брюксел първия си доклад с технически препоръки за създаването на такива платформи.

В едно изследване на Европейската комисия, което също беше представено в средата на декември 2012, наречено „Golden Book of e-Procurement and Good Practice" бяха избрани и оценени 28 най-добри платформи от повече от 300 идентифицирани приложения за електронно възлагане на обществени поръчки.
Нито едно от практикуваните в ЕС решения не е предназначено за целите на превенцията и противодействието на корупцията. По-скоро се изхожда от разбирането, че електронното възлагане е по-подходящо за намаляване на корупцията отколкото досегашните процедури. Това може да бъде вярно само тогава, когато документите и процесите за вземане на решения се стандартизират и електронните данни и информация се използват целенасочено за контрол и ревизия.

Изследването показва, че вече съществуващите технически решения са се доказали достатъчно в практиката. За България трябва да бъде решен въпросът кое от тях отговаря най-добре на предвидените функции в модела на решение. 
Ние имаме намерение да проверим тези документи и да съобразим препоръките на европейските експерти с предвидените от нас мерки за превенция и функции на модела на решение.

Ситуацията в момента може да бъде сравнена с планирано откриване на ресторант. Техническото оборудване на кухнята играе важна роля, но желаното качество ще получите само тогава, когато разполагате със способен готвач и висококачествени продукти. Продуктите и подправките са мерките. Тяхното комбиниране и изпълнение може да бъде сравнено с рецепта за готвене. Това е приносът на България за едно решение срещу корупцията, което не позволява да бъдат използвани установените слаби места като портали на корупцията, а по този начин да бъдат източвани средства от държавния бюджет.

Благодаря ви за вниманието!