Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

ЗАСЕДАНИЕ на Консултативния съвет за противодействие на корупцията и организираната престъпност 6 февруари 2013 г.

 

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Стенографски протокол!

 

ЗАСЕДАНИЕ

на 
Консултативния съвет за противодействие на корупцията и организираната престъпност
6 февруари 2013 г.

 

Заседанието започна в 9.05 часа и беше ръководено от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи г-н Цветан Цветанов.


ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Преди да открия заседанието смятам, че всеки един от вас се е запознал с дневния ред.
Колеги, имаме една единствена точка и се надявам, че съвсем стегнато ще можем да приключим в рамките на около един час, за да може след това министрите, които участват в заседанието на Министерски съвет да могат да вземат своето дейно участие.
Уважаеми дами и господа членове на Консултативният съвет за противодействие на корупцията и организираната престъпност, дневният ред, както казах преди малко ви е изпратен.
Предполагам, че няма абсолютно никакви допълнителни предложения, които да водят до някаква промяна на така предвидения дневен ред.
В случай, че няма подобни предложения, предлагам да преминем към дневния ред на заседанието днес.
Засиленият обществен медиен интерес за бързи резултати от прилагането на концепцията БОРКОР наложи още преди началото да е готов софтуерният продукт, да се развие административен и аналитичен капацитет на центъра.
Анализаторите с традиционни средства и участие с помощта на софтуерен прототип проведоха анализа, и продуктът и модел на решение в областта на обществените поръчки, днес е пред вас.
Вярвам, че въпреки краткото време, с което разполагахте сте успели да се запознаете с доклада.
Това е краткият вариант, който ни беше предоставен. Той е факт година след като на свое заседание от 21 февруари 2012 година Консултативният съвет за противодействие на корупцията и организираната престъпност след запознаване с пилотния проект за прилагане на методиката БОРКОР в областта на обществените поръчки възложи на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност цялостно разработване на темата и изготвяне на модел за решение в областта на обществените поръчки в съответствие с антикорупционната политика на правителството.
Всички ние знаем, че обществените поръчки, които се провеждат ежегодно в страната винаги говорим за около 3, 4 милиарда лева, което означава, че има сериозна среда за корупционни модели, които могат да бъдат реализирани.
Изборът на темата за обществени поръчки беше предопределена от следните важни съображения:
От една страна, от огромните публични ресурси, които преминават през канала на обществените поръчки.
От друга страна, от споделената експертна и политическа оценка, че обществените поръчки са област с повишен риск за нарушение на бюджетната и финансовата дисциплина и на практика зад тях стоят корупционни практики.
Съществуват многобройни доказателства в тази връзка установени през последните години при извършените финансовите инспекции и одити, както и при проверки на прокуратурата.
Тук искам да каже, че няма изключения било изпълнителна или местна власт, просто всички институции, които провеждат обществени поръчки винаги има определен риск в тази посока.
Ключов фактор за избора ни бяха резултатите от пилотното проучване на слабите места при обществените поръчки от гледна точка на корупцията представено на Консултативния съвет през февруари 2012 година. Беше проведено с активното и пряко участие на господин Шлотерер в периода от месец септември 2011 година до месец януари 2012 година.
Проучването идентифицира три слаби места, такива със системно обвързан характер, слаби места отнасящи се до действия и решения обвързани с нормативно регламентираните процеси и слаби места обвързани с административния капацитет на възложителите, т.е. служителите.
Краткият синтезиран вариант на доклада дава разбираме защо всички очакваме с голям интерес доклада на центъра за всеобхватен модел на решение в областта на обществените поръчки.
Уверен съм, че центърът в разумни срокове ще ни представи и обемният аналитичен доклад, който се очаква да бъде около 200 - 300 страници, върху чиито констатации, оценки и изводи е разработен предлаганият модел.
Имам уверенията на господин Шлотерер, че документът е в процес на финализиране.
След тези встъпителни думи искам да дам думата на госпожа Елеонора Николова - изпълняващ длъжността директор на центъра и господин Шлотерер като мой съветник в политическия кабинет на Министерството на вътрешните работи да могат действително в рамките на по десет минути да представят своите презентации, за да можем да имаме съответната дискусия при необходимост при тези теми.
Заповядайте госпожо Николова!
ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА: Благодаря ви господин министър, уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа министри, магистрати и членове на Консултативния съвет.
Съвсем накратко ще маркирам моменти от предоставения ви доклад съдържащ проект на модел на решение в обществените поръчки и предложените правно обвързани и технически мерки за тяхната реализация.
Господин Цветанов припомни, че Консултативният съвет със свое решение от 21 февруари 2012 година, възложи на центъра първия проект за анализи и представяне модел на решение в областта на обществените поръчки.
В предоставената ви кратка версия на доклада ще намерите достатъчно информация за принципа БОРКОР и за обстоятелството, че заложен като стандартна работа в центъра той позволи да се осъществят редица анализи на база, на които се предлага и модела на решение.
От месец март 2012 година до месец октомври 2012 година привлечените от поверените ви ведомства служители преминаха поетапно индивидуално обучени, което продължава и понастоящем и бяха в състояние до края на годината да обработят огромно количество информация.
Държа да подчертая, че многобройните и различни анализи са осъществени, както и господин министъра подчерта, преди окончателно да е готов софтуерът на центъра.
Като приложение към доклада ние сме представили само част от анализите, които илюстрират установените слаби места в 12-те процедури по ЗОП, систематизирани в 56 групи, т.нар. от нас списъци и каталог.
Тук искам да внеса едно изключително съществено уточнение, като се аргументирам и с пример.
В одитен доклад на Сметната палата отнасящ се до процедурите по ЗОП проведени в Столична община за периода от 1 януари 2010 година до 30 септември 2011 година се съобщава, че при 69 на сто от проверените процедури са били установени нарушения и слабости.
Високият брой нарушения са всъщност индикатор на слаби места потенциално улесняваща корупционни действия.
В тази връзка установените нарушения не могат да бъдат обявени за корупционни прояви.
Според предварителна преценка на анализаторите корупционният риск възлиза на около 20 на сто или повече пресметнато през общия обем на поръчката.
Решението на Консултативния съвет да възложи анализ и модел на решение в областта на обществените поръчки е навременно и далновидно, тъй като темата отдавна е във фокуса и на вниманието на Европейската комисия, която е твърдо решене да въведе електронните и обществени поръчки в рамките на целия Европейски съюз до средата на 2016 година.
Амбициозното решение се води от убеждението, че електронните обществени поръчки имат важно стратегическо значение. Чрез насърчаване на конкуренцията на вътрешния пазар те могат значително да допринесат за опростяване на процедурите, намаляване на разходите и подобряване на резултатите в областта на поръчките - по-ниски цени, по-високо качество.
Така се създава възможност за намаляване на съществената административна тежест, което облекчава в еднаква степен бизнеса и държавата.
Предимствата не могат да не останат незабелязани и въпреки това електронните обществени поръчки досега представляват само от 5 до 10 на сто от всички провеждани в Европейския съюз процедури.
Корея вече е преминала изцяло към електронни обществени поръчки и към 2007 година спестява над 4,5 милиарда щатски долара годишно.
В Бразилия 80 на сто от процедурите за обществени поръчки се осъществяват по електронен път.
Примерите показват необходимостта от действия от страна на Европейския съюз, който трябва да е обезпокоен за конкурентоспособността на европейските предприятия.
Мерките, които предлагаме да се предприемат водят до редуциране на слабите места и с намаляване на техния брой ще се очертае възможността реално да се ограничат корупционните моменти.
Засега корупционните действия потъват в общото море на установени нарушения. В огромната си част представляващи административни нарушения от процедурно естество.
Говорейки за модела на решение можем да очертаем четири стълба на това решение.
Първият стълб, техническа част на модела на решение, което всъщност са предлаганите от нас шест електронни платформи, които взаимодействат помежду си и подпомагат всички фази от изпълнението на процедурата, включително преди и след възлагане на обществената поръчка.
Ние сме ви предоставили кратка информация и искам да уточня, че платформа Е-мониторинг, електронен мониторинг и електронен одит, всъщност са изцяло български принос.
За останалите четири платформи ще адаптираме технически спецификации на вече разработени в Европа версии. Малко повече за това ще ви съобщи и господин Ролф Шлотерер.
Вторият стълб, събиране на данни за разкриване на корупцията.
За да бъдат установени слаби места и преди всичко да бъдат установени схемите на корупция, следва допълнително да се вземат предвид данни и документи, които са в икономическа взаимовръзка, но остават извън обсега на Закона за обществените поръчки. Тези данни и информация са неизбежно необходими за целите на мониторинга, одита и изпълнението на сравнителния и форесинг анализ.
Те служат за стратегии за разкриване на съпътстващи сделки, които „компенсират" предварително договорените изпълнители на процедурите по Закона за обществените поръчки.
Освен това тези данни съдържат неизползван досега статистически материал и имат голямо значение за приемането на стратегически, политически и икономически решения, както и улесняват разработването на стандарти.
Третият стълб, активно включване на органите за контрол и надзор.
Активното включване на контролните и надзорните органи предполага комплексни, технически, организационни и методологични компоненти и поради тази причина, следва да се разглеждат като самостоятелен стълб на модела на решение.
Основният акцент пада върху двете платформи за одит и мониторинг. Там се намират преди всичко инструменти за надзор и контрол.
Големият брой установени нарушения на процедурите и големият брой жалби и оплаквания свързани с решенията на възложителите са в рязък контраст с разкритите на практика случаи на корупция. Това е резултат от дейността на надзорния и контролни институции. Поради това една от препоръчаните мерки е включването им като активни участници и ползватели на електронните платформи за възлагане, които обезпечават различни изходни предпоставки за контрол и надзор спрямо практиката сега.
Четвъртият стълб, подготвителни и подсигуряващи законови и организационни мерки.
Този стълб всъщност съдържа тези мерки, които могат да се реализират още преди въвеждането на техническите решения.
Съпътстващите мерки се подразделят в следните две области:
Първо, предварителна квалификация или преквалификация.
Второ, централни служби за възлагане на обществени поръчки.
Тези две области се състоят от независими пакети от мерки, които са от съществено значение за успеха на модела на решение, тъй като представляват предпоставка за реализиране на техническото решение и чрез взаимодействие насочват към него, както и покриват онези слаби места, които не са или са покрити частично от техническото решение.
По изрично настояване на господин Шлотерер използваме понятието предварителна квалификация или преквалификация, като термин добил устойчивост в другите страни на Европейския съюз.
Понятието, което е познато в нашата страна е пререгистрация. На практика по този начин се осъществява разделяне на административните от специфичните и качествени съставни елементи в рамките на дадена процедура по възлагане на обществена поръчка.
Процедурата по предварителна регистрация е независима от поръчката. Предхожда процедурите по възлагане и се извършва съгласно стандартизирани и съпътстващи на необходимостта критерии и според типичните за дадена поръчка изисквания.
Повече подробности за тази мярка ще въведе господин Шлотерер, защото тя се реализира съгласно германската най-добра практика.
Ще очертая с няколко думи безспорните предимства.
Първо, преустановя се наблюдавания подход за елиминиране на фирми от процедурите по ЗОП чрез въвеждане на дискриминализационни изисквания нямащи никакво отношение към доброто изпълнение или качеството на услугата.
Второ, намалява се административната тежест на възложителя. Дава се възможност акцентът да се постави върху качественото изработване на заданието и обективната оценка на офертите на участниците в процедурата.
Трето, не без значение, тази идея предварително среща горещо одобрение на браншовите организации и на бизнеса и неправителствените организации същевременно, защото именно голямата част от слабите места, които са установени при упражняване на определената от закона оперативна самостоятелност са в тази посока - на излишно, целево елиминиране на голяма част от участниците в ЗОП.
Втората мярка, създаване на централни служби за възлагане на обществени поръчки, следва една тенденция, която се наблюдава в цяла Европа.
През 2011 година вече 5,73 на сто от обявените обществени поръчки са проведени от централни служби.
По този начин се елиминира значимата зависимост на възложителя от външни консултанти. При анализите осъществени в центъра се установява, че значителна част от слабите места са свързани с недостиг на компетентност в областта на ЗОП.
Виждам госпожа Дамянова и се сещам, че скоро разразилият се скандал във Фонд „Научни изследвания" се установи, че в голямата си част комисиите, които са преглеждали документи за допускане на проектите са съставени от хора без какъвто й да е административен капацитет и знания.
При повече от 3000 възложители в България това далеч не е учудващо, поради това като съпътстваща мярка препоръчваме създаването на централни служби за възлагане на обществени поръчки, които разполагат със специално обучени служители запознати с националните и международни стандарти, както и с правните и технически предпоставки.
Господин Шлотерер, също ще въведе малко подробности по тази мярка.
Преквалифицирането, създаването на централни служби за възлагане и тяхната работа наред със законните основания са важна организационна и правно съпътстваща мярка за електронните платформи в обществените поръчки и предпоставка за техническото изпълнение на модела на решение, защото както централните служби, така и сдруженията за предварителна квалификация са предвидени като активни потребители на платформите.
Преди да предоставя думата на господин Шлотерер, без когото този анализ и модел на решение не биха могли да се реализират, искам до допълня, че в Приложение № 3 - организационни мерки, стр. 3, като мярка В 3.3, предлагаме редът, по който следва да продължи работата по въвеждането на мерките, а именно:
В срок от една седмица да се предложи създаване на работна група за изработване на план за реализация.
Предлагаме плана за реализация с данни относно необходимите разходи, отговорни институции и необходимия период от време да бъде изработен в срок до 28 февруари 2013 година, след което да бъде докладван на ново заседание на Консултативния съвет.
Благодаря за вниманието.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Заповядайте господин Шлотерер!
РОЛФ ШЛОТЕРЕР: Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми господа и дами министри, уважаеми членове на Консултативния съвет, точно преди една година вие възложихте на центъра да разработи система срещу корупцията в областта на обществените поръчки.
Отчитайки сложността на отношенията в тази област и фактът, че в момента нямаше до тогава разработена такава мащабна електронна платформа това беше едно доста смело решение.
Задачата беше възложена в момент когато центъра разполагаше само с малка, но функционална административна структура. Той се намираше в процес на техническа и организационна кадрова реализация на концепцията БОРКОР, която можеше да бъде сравнена с един строителен обект.
Изпълнението на общо 18 на брой подпроекта беше свързано със сериозни организационни усилия.
Комуникацията се осъществяваше на немски, български и английски езици, както е типично за икономиката. Проектът се осъществяваше по правилата на проектния мениджмънт.
Свързаният с това процес на пренастройване и адаптация продължава и до днес и това е едно постоянно предизвикателство за всички участници.
За да започне такъв амбициозен проект при тези условия беше една доста рискова и отговорна задача.
Благодарение на вашето доверие и неуморните усилия на изключително мотивирания работен екип този шпагат излезе сполучлив, благодаря на вас и преди всичко на председателя на Консултативния съвет, господин вицепремиер и министър Цветан Цветанов и на неговия екип за доверието, както и на госпожа Николова и на дейните членове на екипа по изграждането, за чудесно свършената работа досега.
Осъзнавам, че в процеса на работата госпожа Николова и отделни служители на центъра достигнаха предела на административно-правните, на организационните и персоналните възможности, като положиха усилия далеч надхвърлящи всекидневната рутина.
В написания от мен междинен доклад са препоръчания модел на решения в областта на обществените поръчки изцяло е базиран върху резултатите от анализи, които са разработени от служителите на вашите министерства и агенции. Те бяха включени, някои от тях присъстват тук, в две семинарни групи в периода от месец март до месец октомври 2012 година. Те бяха запознати с поредица от аналитични методи и техники разработени специално за целта или адаптирани към нея, за които нямаше познат аналог в България.
Бяха анализирани не само закони, директиви и разпоредби, но и документирани случаи на корупция, тръжна документация, доклади и документи на Европейската комисия, контролни органи, сдружения и неправителствени организации, както и на експерти в областта на обществените поръчки.
Аналитичните доклади са изградени на евристичен принципи са надгражат един над друг. Голямо форматните визуализации на резултатите от тези доклади не могат да бъдат представени във формат А-4 и съдържанието им често наподобяващо криптологичен запис трудно може да бъде разбран от страничния наблюдател без допълнително разяснение.
Това е причината, поради която към този доклад беше приложен само набор от еднозначно разпознаваеми междинни резултати. В момента работим по изготвянето на представителни аналитични доклади, които да ви представим в подходящата форма.
Създаването и администрирането на тези аналитични доклади в бъдеще ще се извършва с помощта на специално разработен за целта софтуер.
Развитието и изработването на този софтуер е част от започнатата втора фаза на проекта за изграждане и реализация на концепцията БОРКОР, с което ще с изпълни и приключи изграждането на центъра.
По този начин се осигурява необходимата предпоставка за електронната поддръжка на всички аналитични процеси в центъра включително и за инсталирането и поддръжката на интервенционната система.
Пълното приложение на интервенционната система в областта на обществените поръчки ще има икономически ефект около 1 милиард лева годишно или иначе казано близо 20 на сто и повече от годишния обем на възложените поръчки и повече за хазната и за българската икономика.
Разрешете ми да ви дам някои разяснения във връзка с препоръчаните мерки.
Приложението към съкратената версия на доклада съдържа план с мерки. На пръв поглед този план не се отличава от други подобни на него, които вие познавате. Едва при задълбочен прочит ще установим, че за разлика от обичайната практика тук анализът целенасочва избора на мерките, а те взаимодействат помежду си в закономерен порядък.
В действителност гарантиран ефект ще бъде постигнат единствено тогава, когато мерките са прецизно координирани помежду си. Звукът на най-доброто пиано е само толкова добър, колкото добре са акордирани неговите струни.
Поради тази причина спецификацията на мерките се ориентира от определен стандарт за качество. Тяхното приложение и изпълнение трябва да съответства на същността на целите. Качеството на мерките се решава от детайлите на спецификацията и тяхната взаимосъвместимост, както и от взаимодействието с други поддържащи мерки, затова плана с мерките трябва да бъде разглеждан само като част от интервенционната система.
Едва чрез спецификацията и един грижливо координиран план за приложение на мерките те се превръщат в интервенционна система. Това по мое мнение означава, че не е достатъчно да бъде създаден единствено план с мерки, следващите стъпки са поне толкова важни и решаващи, колкото предходните.
Планът с мерки, който ви беше представен се състои на първо място от три комплекса от мерки, които са важно условие съгласно модела на решение за въвеждане на предварителните електронни платформи за възлагане на обществени поръчки.
Тези комплекси от мерки играят важна роля при отстраняването на установените слаби места и предотвратяването на познати корупционни схеми.
Първо, правни мерки за хармонизация на европейските директиви с националното законодателство.
Второ, мерки за въвеждане на предварителна квалификация за процедурите по възлагане.
Трето, мерки за създаване на централни служби за възлагане.
И трите комплекса от мерки вече успешно се прилагат като стандарт в страните членки на Европейския съюз или са на път да бъдат приложени.
Освен това те представляват решаващи предимства за преминаването към електронно възлагане на обществените поръчки и могат да бъдат комбинирани с него.
Под въведеното в страните членки на Европейския съюз понятия на предварителната квалификация се разбира, предварителна проверка на потенциалните изпълнители, която се извършва по същество независимо от условията на конкретна обществена поръчка, т.е. установяват се професионалните им качества, способности и годност.
При електронното възлагане се създава електронно досие на фирмите за тяхната идентификация и квалификация в рамките на процедурата по възлагането.
Регистрираните по този начин данни в електронните досиета на фирмите са валидни по закон за определен период от време и служат като свидетелство при всички процедури за обществени поръчки.
Типичните за браншовете документи за квалификация се стандартизират по принцип, така че като възложителят изисква допълнителна документация той трябва да се аргументира конкретно за нейната необходимост. Чрез предварителната квалификация практически се елиминира възможността за неоснователно по формален признак изключване на фирми от търга посредством нестандартни документи за квалификация.
Централните служби за възлагане са независими от възложителя структури за извършване на услуги в областта на обществените поръчки. Те са под надзора на Агенцията за обществените поръчки и са директно подчинени на нея. Тези звена разполагат със специално подготвени експерти за различните браншова, обучени по европейските стандарти и специализирани в процедурите за провеждане на национални и международни обществени поръчки.
Централните служби за възлагане предоставят услуга на съответния възложител в платформата на правна и експертна консултация и също така могат да го подкрепят с персонал в рамките на пазарни проучвания и например при рамкови договори свързани с информационните технологии, търговските продукти и услуги и специализирани предприятия.
На второ място, при избор на тръжна процедура, експертни преговори с конкуренти, установяване на изпълнение и на критериите за пригодност и възлагане и изготвяне на тръжна документация, включително и формулиране на административни и професионални спецификации.
Изготвяне на ценова калкулация и калкулация на разходите в рамките на тръжните процедури. Оценка на специфични отраслови оферти. Ползване на електронни платформи за възлагане на обществените поръчки и обучение за служители на министерствата и общините, които се занимават с обществените поръчки.
Централната служба за възлагане проверява документите за кандидатстване по обществени поръчки за правни и формални нарушения и индикатори за корупция преди те да бъдат публикувани.
При необходимост те могат да сезират прокуратурата и да уведомят Агенцията за обществени поръчки, както и центъра, който се нуждае от тези данни за оценката на интервенционната система.
Те обработват нарушенията и подозренията за такива в платформата Е-одит.
Отговарят за публикуване на документацията по съответната обществена поръчка след преглед на нейното съдържание. Участват при създаването на стандарти.
Обработват документите по обществените поръчки и въвеждат мета данни в една втора платформа, т.нар. Е-регистър и предоставят на контролните и надзорните органи информация при поискване.
Чрез създаване на централните служби възложителите получават достъп до експертна и правна информация и компетентна консултация в съответната област чрез експертна проверка на документите по обществената поръчка. Преди тяхното публикуване се дава възможност да бъдат коригирани професионални и правни грешки след консултация с възложителя и да бъдат идентифицирани модели на действие.
Със сигурност ви е направило впечатление, че описанието на техническото решение на електронната платформа за обществени поръчки в съкратения вариант на доклада е представено като описание на функциите.
Преди една година Европейската комисия създаде експертна група, която представи в средата на декември 2012 година точно на 14 декември 2012 година, в Брюксел първия си доклад с технически препоръки за създаване на такива платформи.
В едно изследване на Европейската комисия, което също беше представено на 14 декември 2012 година, бяха избрани и оценени 28 най-добри платформи от повече от 300 идентифицирани приложения за електронно възлагане на обществените поръчки. Нито едно от практикуваните в Европейския съюз решения не е предназначено за целите на превенцията на корупцията.
По-скоро се изхожда от разбирането, че електронното възлагане е по-подходящо за намаляване на корупцията, отколкото досегашните процедури.
Това може да бъде вярно само тогава, когато документите и процесите за вземане на решение се стандартизират и електронните данни и информация се използват целенасочено за контрол и ревизия.
Изследването показва, че вече съществуващите технически решения са се доказали достатъчно в практика. За България трябва да бъде решен въпросът кое от тях отговаря най-добре на предвидените функции в модела на решение.
Ние имаме намерение да проверим тези документи и да съобразим препоръките на експертите с предвидените от нас мерки за превенция и функции на модела на решение.
Ситуацията в момента може да бъде сравнена с планираното откриване на един ресторант. Техническото оборудване на кухнята играе важна роля, но желаното качество ще получите само тогава, когато разполагате със способен готвач и висококачествени продукти. Продуктите са мерките. Тяхното комбиниране и изпълнение може да бъде сравнено с рецептата за готвене.
Това е приносът на България за едно решение срещу корупцията, което не позволява да бъдат използвани слабите места като портали на корупцията и по този начин нелегално да бъдат изземани средства от държавния бюджет.
Благодаря за вниманието.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Искам да благодаря на госпожа Елеонора Николова и на господин Ролф Шлотерер, за така представените презентации.
Искам да благодаря на всички членове на съвета, за това, че изпълниха ангажимента си да командироват служители, които да могат да участват активно в обучението и във всичко това, което днес имаме като възможност да обсъждаме.
Това, което каза господин Шлотерер най-важното към което се стремим са стандартите. С това ще бъдат спестени милиони, дори се казва приблизително милиард, което означава, че в условията на тежка финансова криза ни дава възможност действително да има повече пари, които да могат да бъдат разходвани в интерес на обществото, разбира се и в интерес на държавата.
Имате ли коментари, които бихте направили по така представените доклади от двамата колеги? Няма коментари.
Докладът на центъра предлага обосновано, последователно и комплексно решение, което е в съответствието на стратегическата визия на правителството в областта на антикорупционната политика, която съвпада с курса на правителството към ускореното развитие на електронното управление и отговаря на стратегическата визия на Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за внедряване на електронните обществени поръчки.
Моделът на решение ще удовлетвори обществените очаквания за професионално, прозрачно и почтено управление на публичните ресурси в обществения интерес. Той е инструмент за предотвратяване на схемите за злоупотребата със служебно положение и за лично облагодетелстване.
Моделът ще отговори на изискванията на бизнеса за установяване на правна и икономическа среда за честна конкуренция при провеждането на търговете и определяне на победителите.
Смятам, че това е и най-важното, към което се стремим, защото вие виждате какви са очакванията на неправителствения сектор, на представителите от бизнеса, а те точно това искат - да има конкурентоспособност и да има прозрачност във всички тези процедури.
България е в добра изходна позиция в рамките на Европейския съюз където делът на електронните обществени поръчки е в границите от 5 до 10 %.
Ако продължим по предлагания в доклада път България бързо ще догони водещите страни в Европейския съюз и само в кратки срокове можем да въведем тези добри практики, които ще бъдат от полза както за управлението на страната, също така и за всички ведомства, които изпълняват тези задачи.
Така страната ни ще постигне умножаващ ефект.
От една страна, ще се превърне в ценен и уважаван партньор прилагащ новаторски и икономически ефективен подход в съответствие с последните достижения на европейското право и най-добрите практики.
От друга страна, ще изгради нова система за обществени поръчки ограничаващи до висока степен възможностите за нарушения на бюджетната и финансовата стопанска дисциплина и за умело прикриване зад тях корупционни механизми. Т.е. внедряването на модела на решение за електронните обществени поръчки гарантира висок ефект с оглед превенция на корупцията.
Следва да припомня, че за да се отговори на очакванията на българските граждани и на европейските ни партньори, за всеобхватен и балансиран подход в превенцията и в борбата с корупцията и организираната престъпност през месец ноември 2009 година, правителството прие интегрирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност.
Един от предвидените механизми за нейното изпълнение е комплексният модел за превенция и противодействие на корупция, чиято сърцевина е проектът БОРКОР.
За целта беше изградена специализирана структура - Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерски съвет.
Съотношението между разходваните средства, изпълнени дейности и постигнати до момента резултати показват, че техническите, организационните и финансови предизвикателства свързани с изграждането и дейността на центъра са адекватно адресирани.
Следващото същинско предизвикателство и внедряване на модела е: Ние сме демонстрирали, че имами силната воля и устрем за реформи. Това ни дава увереност и самочувствие за предприемане на действия създаващи стабилни условия за успешна реализация на модела.
Естествено ще бъде необходимо време и финансови средства за изпълнение на техническите платформи, които в близко време могат до голяма степен точно да бъдат определение.
В тази връзка предлагам следните решения по точка 1 от дневния ред:
1. Консултативният съвет за противодействие на корупцията и организираната престъпност приема доклада на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, модел на решение в областта на обществените поръчки и одобрява по принцип предлаганите мерки за реализиране на модела.
2. Консултативният съвет за противодействие на корупцията и организираната престъпност възлага на госпожа Елеонора Николова - изпълняващ длъжността директор на ЦППКОП до 13 февруари 2013 година да подготви предложение за създаване на Междуведомствена работна група за разработване на детайлизиран план за реализиране на мерките.
В срок до 28 февруари 2013 година работната група да прецизира и детайлизира мерките за изпълнение на модела и да изготви проект на План за реализация с отговорни институции и срокове за изпълнение, съпроводен с финансова обосновка.
3. Детайлизираният план за реализация на модела за решение да бъде представен на следващо заседание на Консултативния съвет за противодействие на корупцията и организираната престъпност през месец март 2013 година.
Колеги, смятате ли, че трябва да бъдат направени поправки по така направеното предложение за решение, и имате ли други идеи за добавяне на допълнителна точка като решение от заседанието днес?
Не виждам.
Приемаме така направеното предложение.
Колеги, поради изтичане на дневния ред закривам заседанието днес, но още веднъж искам да благодаря на господин Шлотерер и на госпожа Елеонора Николова за всичко това, което правят и благодаря разбира се на колегите за техните служители, които са част от проекта и присъстват тук сега в момента.
Господин Шлотерер, искам да ви благодаря, защото вашето присъствие и вашата немска дисциплина се стараем, че ще я адаптираме към българските стандарти и българските стандарти да станат повече немски, отколкото немските да станат български.
Благодаря на всички членове на съвета.
Пожелавам ви успешен и ползотворен ден.


(Заседанието завърши в 9,45 часа.)

 

СТЕНОГРАФ:

Петя Георгиева