Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

КС одобри доклад на ЦППКОП за редуциране на слабите места в обществените поръчки

КС одобри доклад на ЦППКОП за редуциране на слабите места в обществените поръчки

Консултативният съвет(КС) на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) прие съкратената версия на доклада „Модел на решение в областта на обществените поръчки". Ръководният орган на ЦППКОП одобрява по принцип предлаганите мерки за реализиране на модела.

В КС участват представители на парламента, правителството и съдебната система. Председател на КС е вицепремиерът и министър на вътрешните работи г-н Цветан Цветанов.

„Моделът на решение ще удовлетвори обществените очаквания за професионално, прозрачно и почтено управление на публичните ресурси в обществения интерес. Той е инструмент за предотвратяване на схемите за злоупотребата със служебно положение и за лично облагодетелстване", обяви министър Цветанов. Според него предложените мерки ще отговорят на изискванията на бизнеса за установяване на правна и икономическа среда за честна конкуренция при провеждането на търговете и определяне на победителите.
„Мерките, които предлагаме водят до редуциране на слабите места и с намаляване на техния брой, ще се очертае възможността реално да се ограничат корупционните моменти", обяви Елеонора Николова. Тя обясни, че техническата част се състои от шест електронни платформи, които взаимодействат помежду си и подпомагат всички фази от изпълнението на процедурата, вкл. преди и след възлагане на обществената поръчка. Платформите са: електронен регистър, електронно наддаване, електронен каталог, електронен търг, електронен мониторинг и електронен одит. Последните две платформи са изцяло български принос.
„Пълното приложение на интервенционната система в областта на обществените поръчки ще има икономически ефект от около 1 милиард лева годишно или иначе казано, близо 20 % и повече от годишният обем на възложените поръчки в полза на хазната и на българската икономика", обясни германският експерт Ролф Шлотерер, съветник на министър Цветанов и автор на проекта БОРКОР. Планът от мерки се състои от три комплекса мерки, които са условие за въвеждане на предвидените електронни платформи за възлагане на обществените поръчки.

Комплексите от мерки са: правни мерки за хармонизация на европейските директиви с националното законодателство; мерки за създаване на централни служби за възлагане на обществени поръчки; мерки за въвеждане на „предварителна квалификация" за потенциалните участници в процедурите по възлагане.

КС на ЦППКОП реши още до 13 февруари да бъде създадена междуведомствена работна група, която да изготви детайлизиран план за въвеждане на мерките. В групата ще бъдат включени представители на държавни ведомства, на неправителствения сектор и бизнеса, както и независими експерти. Работната група трябва да изготви плана за въвеждане на мерките до 28 февруари. След това той ще бъде представен на заседанието на КС през март 2013 г.
 
 
Изказване на Елеонора Николова, и.д. директор на ЦППКОП

Изказване на Ролф Шлотерер, съветник на Вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, и автор на проекта БОРКОР

Стенограма от ЗАСЕДАНИЕ на Консултативния съвет за противодействие на корупцията и организираната престъпност 6 февруари 2013 г.