Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

ЦППКОП ще предложи законодателни промени в обществените поръчки

Консултативният съвет (КС), ръководещ Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП), възложи на ЦППКОП подготовката на предложения за изменения в нормативната база (закони и подзаконови нормативни актове) с цел реализация на препоръчаните в доклада на Центъра мерки в областта на обществените поръчки.

Предложенията за законодателни промени ще се извършат от създадената в средата на февруари Междуведомствена работна група, която изготвя детайлизиран план за реализиране на „Модела за решение в областта на обществените поръчки". В групата участват представители на държавни ведомства, неправителствения сектор, браншови и бизнес организации, както и независими експерти.

КС възложи още на Работната група изработването на профили на служителите, които ще работят в предложените от ЦППКОП Централни служби за възлагане на обществени поръчки. Според Доклада на Центъра тези структури трябва да разполагат със специално обучени служители, които са запознати с националните и международни стандарти при провеждане на обществени поръчки.

С новото решение на КС се удължава срокът на дейност на Работната група - до 20 май 2013 г. 
ЦППКОП ще предоставя актуална информация за изпълнението на дейността на интернет страницата на Центъра.