Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ ОБХВАТА НА ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ОБШЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ ОБХВАТА НА ИНСТРУМЕНТИТЕ  ЗА ЕЛЕКТРОННИ ОБШЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ ОБХВАТА НА ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ


§ 1. Създава се чл.16 в:
„Чл.16 в. (1). Възложителите могат да поискат офертите да бъдат представени под формата на ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ, когато обект на поръчката е доставка на стоки, които са стандартизирани или за които е възможно да се разработят или утвърдят собствени стандарти.
(2) ЕЛЕКТРОННИТЕ КАТАЛОЗИ се изготвят от кандидатите при спазване на изискванията за електронните инструменти за комуникация, както и всички допълнителни изисквания, поставени от възлагащия орган с оглед конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, посочена в ал.1 и в съответствие с техническите спецификации и формата, установена от възложителя.
(3) Офертите, представени под формата на ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ, могат да бъдат придружени от други документи, допълващи офертата.
(4) Използването на ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ, както и изискванията към него, се посочва от възложителя в обявлението за обществена поръчка."
§2. Досегашния чл.16в става чл.16г.
§3 .В Допълнителните разпореди се създава точка „5 а" :
„Т.5а ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ (Е- КАТАЛОГ) е онлайн платформа, която позволява да бъдат предлагани доставки, които вече са стандартизирани или за които е възможно да се разработят или утвърдят собствени стандарти. Предлаганите стоки могат да бъдат представени визуално".
§4. В Глава Дванадесета „Контрол", се създава чл.126а :
„ Чл.126а. При осъществяване на дейността по реда на тази глава , контролните органи имат право да ползват електронна платформа „ЕЛЕКТРОНЕН МОНИТОРИНГ" ( Е- МОНИТОРИНГ), която събира, съхранява и осигурява онлайн достъп до всички договори / в и извън обхвата на обществените поръчки/, анексите към тези договори, както и протоколите от преговори, които се сключват между възложителите и изпълнителите."
§5. В Глава Дванадесета „ Контрол", се създава чл.126б:
„чл.126б: При осъществяване на дейността по реда на тази глава, контролните органи имат право да ползват електронна платформа „ ЕЛЕКТРОНЕН ОДИТ" ( Е- ОДИТ) . Платформата „ Е-ОДИТ" разполага с комуникационна система, която позволява на физически лица и институции да предоставят в структурирана форма сигнали за отклонение от законосъобразното провеждане на процедурите по ЗОП."
§6. В Глава Дванадесета „ Контрол", се създава чл.126в:
„Чл.126в. Сигналите по чл.126б служат за потвърждаване и усъвършенстване на ревизионните методи и анализите за разработване на антикорупционни мерки."
§7. Преходни и заключителни разпоредби :
1.Чл.16в, чл.126 а, чл.126 б и чл.126в влизат в сила от 01.07.2014 г.


В ГЛАВА ВТОРА, раздел първи „Органи" се създават следните нови текстове:
§ 4. Създава се чл. 20в:
„Чл. 20в.(1) Към министъра на икономиката, енергетиката и туризма се създават шест Централни служби за възлагане на обществени поръчки, които предоставят услуги на възложителя, свързани с правна и експертна консултация като го подпомагат при подготовката и провеждането на процедурите за възлагане обществени поръчки.
(2) Централни служби за възлагане поемат техническата отговорност за изграждането и експлоатацията на електронните платформи в областта на обществените поръчки.
(3) Дейността, структурата, организацията на работа и численият състав на Централни служби за възлагане се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет."

§ 5. Създава се чл. 20г:
„Чл. 20г.(1) Към министъра на регионалното развитие се създават две Сдружения за пре-квалификация (предварителна квалификация за установяване на пригодност) на потенциалните кандидати/участници и експертите в обществените поръчки в областта на строителството и в областта на доставките и услугите.
(2) Сдруженията представляват интересите на възложителите и изпълнителите на обществени поръчки в еднаква степен чрез равен брой членове в президиума и в комисиите като част от техните структури.
(3) Сдруженията имат за задача да въведат международни стандарти за квалификация на кандидатите/участниците и експертите или в случай че липсват, да въведат и приложат в България доказани национални стандарти на държавите-членки на ЕС и работят за въвеждане на Европейски паспорт за обществени поръчки.
(4) Към сдруженията се създават 10 Служби за пре-квалификация, които са частни търговски дружества, осъществяващи дейността си по силата на държавен лиценз, които провеждат процедурите по пре-квалификация на кандидатите/участниците и експертите в областта на обществените поръчки за строителство, доставки и услуги.
(5) Сдруженията поддържат съответните регистри за пре-квалификация в рамките на електронната платформа „Е-РЕГИСТЪР", извършват надзор над Службите за пре-квалификация и регистрират квалифицираните кандидати/участници и експерти, както и доказателствата за тяхната квалификация.
(6) Дейността, структурата, организацията на работа и численият състав на Сдруженията и Службите за пре-квалификация, процедурата по лицензиране на службите, се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет."

 

*Датата за влизане в сила на новите текстове, следва да бъде съобразена с необходимото технологично време в срок от 1 (една) година.


М О Т И В И    К Ъ М    З И Д    НА      З О П

Обществените поръчки играят ключова роля в стратегията „Европа 2020" като един от пазарните инструменти за постигане на тези цели. Преразглеждането и модернизирането на правната рамка в областта на обществените поръчки дават възможност процедурата по възлагането да стане по-гъвкава и да бъде използвана в подкрепа на други политики:
-да се повиши ефективността на публичните разходи, за да се осигурят възможно най-добри резултати от обществените поръчки от гледна точка на съотношението качество-цена. По-ефикасните процедури ще дадат по-добър достъп до пазара за малките и средни предприятия и новите фирми /МСП/. Именно лесният достъп до пазара на обществените поръчки ще разгърне потенциала на МСП са създаване на работни места, растеж и икономика;
-възлагащите органи законодателно са подкрепени да разделят обществените поръчки на еднородни или разнородни обособени позиции, подходящи за изпълнение от МСП;
-директното заплащане на подизпълнителите . Законодателните промени предвиждат възможност подизпълнителите да заявят директно заплащане от страна на възлагащия орган на доставки, строителство и услуги, предоставени от главния изпълнител в контекста на изпълнение на поръчката;
-насърчаване на електронните обществени поръчки. Използването на електронни комуникации и обработка на транзакции от страна на възложителите може да доведе до значителни икономии и подобряване резултатите от обществените поръчки при същевременно намаляване на загубите и грешките. Предложенията имат за цел да подготвят държавата за преминаване към електронни обществени поръчки, което да позволи на доставчиците да вземат участие в процедурите онлайн в целия вътрешен пазар. Въвеждането на нови органи, ангажирани с процеса по ЗОП ще подпомогне икономическите оператори в процедурата по получаване на Европейски паспорт за обществени поръчки-доказателство за изпълнение на условията за участие, попадащи в неговия обхват;
-конкретни мерки, насочени срещу конфликта на интереси, облагодетелстване и корупция.Заложените финансови интереси и тясното взаимодействие между държавния и частния сектор правят обществените поръчки рискова област за нездрави бизнес практики.За първи път се въвеждат мерки, които са разработени на база на антикорупционен анализ и които гарантират качествено нова антикорупционна превантивна дейност на държавата.