Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Ръководството на ЦППКОП представи акцентите в дейността си.

Ръководството на ЦППКОП представи акцентите в дейността си.

„Корупцията изисква последователен и системен подход. Корупцията няма цвят. След финализирането на проекта БОРКОР,Центърът ще бъде реформиран, за да отговори на очакванията за конкретни резултати", обяви директорът на ЦППКОП Бойко Великов на първата си пресконференция. Той допълни, че институцията разполага с аналитичен потенциал, който трябва да се използва пълноценно.

Комплексният модел БОРКОР ще бъде финализиран до края на март. Германската фирма ИНИТ ще предаде на Центъра в края на февруари последния софтуерен продукт. Директорът на ЦППКОП е изпратил писмо до Федералното министерство на вътрешните работи на Германия за командироването на Ролф Шлотерер, автор на концепцията и консултант на ЦППКОП,за да се обезпечи успешното финализиране на проекта. Шлотерер ще обучи анализаторите за работа със системата, както и ще подпомогне тестовете на системите. Продуктът ще бъде оценен от висококвалифицирани експерти от фирма „Информационно обслужване", както и от учени от БАН.

„Оценката на Европейската Комисия е очаквана, справедлива и отговаря на реалностите за състоянието на Центъра и неговата работа", коментира Бойко Великов констатациите в Доклада на ЕК. Според него вложените сериозни средства трябва да бъдат оправдани с конкретни резултати. Г-н Великов декларира готовността, ЦППКОП да предоставя на изпълнителната власт мерки и решения, които да редуцират корупционните рискове.

Бойко Великов информира медиите, че ЦППКОП е получил за експертиза 17 законопроекта на МС, като по 9 от тях има конкретни предложения с цел превенция на евентуални корупционни рискове. Постановления на МС ще бъдат също предварително оценявани. 

Анализите на Центъра ще бъдат публикувани на интернет страницата на институцията, за да се осигури максимална прозрачност.

ЦППКОП е готов и да анализира сега действащи закони с цел установяване на „вратички за корупция" - Закон за концесиите, Закон за подземните богатства, Закон за приватизацията  и следприватизационния контрол.

В рамките на Центъра са създадени две аналитични звена. Едното ще идентифицира рискови зони за корупция по три критерия: стратегическо значение за държавата, значим финансов ефект и кризисен потенциал. Центърът ще фокусира вниманието си върху следните рискови зони: европейски програми, схемите за национални плащания в селското стопанство, лекарствената политика, приватизацията и следприватизационния контрол и природните ресурси и богатства.

Второто звено в ЦППКОП ще подготви осигуряването на информационна система по темата „Корупция" - база данни от доклади, одити, ревизии, медийни публкации, сигнали на граждани и фирми.

ЦППКОП ще работи активно с държавни институции като Върховна касационна прокуратура, ДАНС, Сметна Палата, инспекторатите, КЗК и др. Центърът ще партнира и с неправителствени организации, обяви Бойко Великов. Проведени са срещи с Център за изследване на демокрацията, Камара на строителите в България и Клуб „Журналисти срещу корупцията". Предстои разговор с представители на "Трансперънси интернешънъл".   

Снимка: Денис Бучел 

Снимки: Денис Бучел