Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Становище на Бойко Великов, директор на ЦППКОП относно Доклада на ЕК за борбата с корупцията

Становище на Бойко Великов, директор на  ЦППКОП относно Доклада на ЕК за борбата с корупцията

 

Докладът на ЕК е обективен, конкретен и достатъчно ясен. Показва много задълбочено познаване на реалните проблеми в областта на превенцията и противодействието на корупцията. Достатъчно реалистично са представени състоянието на законовата уредба, дейността на институциите и предприетите мерки от страна на властите в България. Откроени са и конкретните проблеми и слабости в работата на специализираните структури, както и рисковите сектори. Специално внимание заслужават препоръките по отношение на законодателството, както и към работата на отделните институции.

Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) ще се съобрази изцяло с препоръките на ЕК, насочени към неговото функциониране и необходимостта от конкретни резултати.

В ЦППКОП има готовност да приключи полемиката относно комплексния модел БОРКОР. Правителството има разбиране за необходимостта от финализиране на модела БОРКОР и приемане на информационно-аналитичната система. С приемането на модела, ще се откроят ясно възможностите, които той има, както и очакваните резултати.


Приемаме като обективни оценките за Центъра по отношение на обществените поръчки и считаме, че „извършване на оценка на риска в публичните институции" е задача, която предстои да бъде реализирана. Изработеният от ЦППКОП „Модел на решение в областта на обществените поръчки" е изцяло в духа на направената в доклада препоръка за активно включване на контролните органи.
Една от основните ни цели е ЦППКОП реално да се превърне в средство за оценка на риска със специален акцент върху рисковите зони за корупция, които вече са предмет на нашите анализи. Работим не само по преглед на законопроекти, но и по сега действащи закони, в които се съдържат корупционни рискове. Анализаторите на Центъра вече изследват за „слаби места" на корупцията в три закона: за концесиите, за подземните богатства и за приватизацията и следприватизационния контрол.


За първи път Европейската Комисия представя сериозен и задълбочен доклад относно корупцията във всички държави-членки. Проблемът е значим и актуален не само за новите страни членки на ЕС, но и за развитите демокрации.