Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

ЦППКОП в открит и продуктивен диалог с експертите в областта на лекарствената политика

Ръководството на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност продължава практиката по осъществяване на поредица от срещи с представители на националните ресорни институции и неправителствени организации в областта на лекарствената политика и търговията с лекарства.

На работната среща, проведена на 11.06.2014 г., участва доц. д-р Жасмина Мирчева - изпълнителен директор на Националния институт за контрол на лекарствените средства през периода 1995 - 1998 г., и на Изпълнителната агенция по лекарствата през 2009 г. В продължение на 7 години (1998 - 2005 г.) е работила като директор за Централна и Източна Европа по научни и регулаторни проблеми към Европейската асоциация на производителите на безрецептурни лекарства в Брюксел. Участие взе и д-р Стойчо Кацаров - депутат в 38 и 39-то Народно събрание, заместник-министър на здравеопазването в периода 1999-2001 г. и един от учредителите на Център за защита правата в здравеопазването.

„От първостепенна важност е средствата за лекарства да се разходват прозрачно и без съмнения за корупционни практики", сподели д-р Кацаров пред присъстващите представители на ръководството и експертния екип на Центъра. Разпокъсаният пазар на обществени поръчки бе основен корупционен риск, който специалистът посочи. Всяко лечебно заведение е длъжно да проведе такава процедура, а това изискване от своя страна води до няколко негативни тенденции у нас - „узаконяване" на предварително договореност между конкретната фирма и управителя на болничното заведение, утвърждаване на монополистичен модел и парцелиране пазара на регионално ниво, както и намаляване ефективността от разходване на средствата.

За да подчертае обществената значимост на въпроса в контекста на посочените конкретни проблемни точки, заместник-директорът на ЦППКОП - Елеонора Николова поясни: „За да се насочим към темата за търговия с лекарства, сме изходили от препоръките от проекта на ЦППКОП - „Модел на решение в областта на обществените поръчки". В него има два ключови извода и препоръки - провеждане на електронни търгове и въвеждане на електронни каталози. Считаме, че този сектор е в най-голяма степен готов за такъв начин на осъществяване на търгове, тъй като лекарствените и медицински изделия са описани, сертифицирани стоки. Разбира се, ние винаги сме подкрепяли идеята за централизирано провеждане на обществените търгове, защото това е успешен начин да се намали корупционния натиск. Един показателен пример в тази връзка - за периода 2010 - 2014 г. броят на възложителите по ЗОП в България е нараснал от 3 000 на над 5 000. Колкото повече са възложителите, толкова повече се мултиплицира този корупционен натиск".

В подкрепа на тезата на г-жа Николова бе и становището на доц. д-р Мирчева, която заяви, че „електронното правителство и електронните инструменти са един пряк път към успеха".

Доц. Мирчева и д-р Кацаров се обединиха в мнението си относно необходимостта от анализ и проследяване на веригата „производител - дистрибутор - лекар, назначаващ лечението", както и относно вредата от липсата на интегрирана информационна система за изписаните рецепти и лекарства. Специалистите посочиха изписването на международно непатентно наименование на рецептите от страна на лекуващите лекари като успешен ход за преодоляване на тези слаби места в превенцията и противодействието на корупционни практики. Също така двамата експерти с дългогодишен опит в посочената сфера обърнаха внимание на факта, че при правенето на политики е поставен акцент за възстановяване цените на лекарства в болниците, което води до липса на баланс в процеса по реимбурсация.

Дискусията бе инициирана от страна на ЦППКОП във връзка с цялостен анализ на корупционните фактори в сферата на лекарствената политика и търговията с лекарства, подготвян от страна на Центъра. „С проекта „Анализ на лекарствената политика и търговията с лекарства" си поставяме за цел да установим рисковите зони и слабите места, които създават условия за корупция. Целта ни е на тази база да предложим конкретни решения и мерки, с които да бъдат ограничени корупционните действия в тази изключително важна за обществото сфера. Тази дискусия дава съществен принос за анализа и оценката, които правим, за което специално благодаря на д-р Стойчо Кацаров и доц. д-р Жасмина Мирчева за активното им участие", посочи директорът на ЦППКОП - Бойко Великов.