Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

ЦППКОП представи своя обстоен анализ на концесиите и концесионирането в България

ЦППКОП представи своя обстоен анализ на концесиите и концесионирането в България

ЦППКОП представи своя обстоен анализ на концесиите и концесионирането в България


„Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) извърши анализ с оглед установяване на рискови зони за корупция по няколко критерия: проблеми със стратегическо значение за държавата, със значим финансов ефект и с кризисен потенциал. В резултат на извършения анализ са идентифицирани няколко рискови зони и ръководството на Центъра реши да бъде разработен проект за концесиите и концесионирането в България. Значимостта на концесиите, поради разпореждането с обществени ресурси и природни богатства на страната ни, също бе фактор за вземането на това решение". По този начин директорът на ЦППКОП - Бойко Великов, аргументира причините за избора на разработка на проекта: „Анализ на нормативните актове и процедурите при концесиониране в Република България" от страна на Центъра.
Изготвеният доклад, който е внесен в Министерски съвет на 10.06.2014 г., бе представен пред представители на националните печатни и електронни медии на пресконференция, която се проведе на 17.06.2014 г. в сградата на Центъра. На събитието от страна на ЦППКОП присъстваха заместник-директорът - Еленора Николова, главният секретар - Дафин Маламов и представители на експертния екип от анализатори на Центъра, разработил конкретния доклад.
Формираната работна група имаше конкретни задачи по изготвяне анализа на нормативните актове и процедурите при концесиониране в България. На основание избраната от ЦППКОП методология относно осъществяването на аналитичната дейност бе анализирана информация, бяха изработени няколко приложими анализи (сравнително-правен, организационен, правен и процесен анализи; анализи на съдебната практика, на случаи, на публикации в медиите и на слабите места), определени бяха конкретните слаби места и необходимите мерки за преодоляването им.
В анализа на информацията екпертите от ЦППКОП проследиха българското законодателство и нормативната уредба в областта на концесионирането у нас, съотносими европейски нормативни актове и добри практики в други развити държави в сферата на публично-частното партньорство. Също така и статистиката на концесиите, обявена в Националния концесионен регистър, програмните по Закона за концесиониране и организационни документи (устройствените правилници) на ведомства, на които са предоставени функции по разглежданата дейност, с чиито представители бяха проведени и срещи с цел изчерпателност на анализа. Разгледана също бе съдебната практика, одитни доклади и случаи, представени в медиите.
В правния анализ е залегнал исторически преглед на концесионирането през годините от преди 1944 г. и развитието до настоящия момент, както по Закона за концесиите, така и по специалните закони: Закона за подземните богатства, Закона за устройството на черноморското крайбрежие и Закона за водите.
Сравнително-правният анализ включва разглеждането на действащи директиви и документи в областта на трите форми на публично-частно партньорство: обществени поръчки, концесии и институционални ПЧП, обзор на предстоящата нова Директива 2014/0437, както и преглед на добри европейски практики.
Организационният анализ изследва програмните документи в областта на концесионирането, институциите, компетентни в тази област - МИЕТ, МРР и общините, както и техните правомощия и административен капацитет.
В процесния анализ е залегнало обследване на процесите/процедурите, регламентирани в Закона за концесиите.
Анализът на съдебната практика е направена на база решения на Комисия за защита на конкуренцията и Висшия административен съд по приложението на ЗК, като те са групирани на два етапа - подготовка на процедурата за концесия и провеждане и избор на концесионер.
В анализа на случаи са разгледани одитните доклади за договори за концесия - ски зона Банско, морски плажове „Слънчев бряг" и за добив на подземни богатства от находище „Челопеч".
В последния по вид използван анализ е извършено събиране, обработка и изследване на публикации от печатни медии относно предоставени концесии по ЗК, ЗПБ, ЗВ и ЗУЧК за периода 2009 - 2013 г.
На база изброените анализи, включени в методологията, ЦППКОП достига до важни констатации по Закона за концесиите. Най-съществената от тях е, че в ЗК съществуват 7 законови изключения за пряк избор на концесионер без провеждане на търг и конкурс, което води до множество последици: около 500 находища, плажове и др. са предоставени без търг, 67 броя концесии за добив по право са с неуредени договори, до 2008 г. е заплащана само кариерна такса, а от 2008 до 2014 г. - не се заплащат такси и концесионни възнаграждения, съществуват 190 висящи производства и общо - липсва конкуренция и страната ни понася финансови загуби.
По Закона за устройството на черноморското крайбрежие е констатирано паралелното наличие на два подхода за управление на плажовете (концесия и наем) без ясен критерий за разграничаването им и съответно, на две методики за определяне цената за отдаване. 58 концесионни договора не са подновявани, през последните 4 години няма плажове, отдадени на концесия, а ежегодно около 60 плажа остават неохраняеми. ЦППКОП констатира, че само 10-15 общини прилагат Закона за концесиите, останалите ползват други правни способи.
Основните слаби места в областта на концесиите, които Центъра открива в посочените четири закона и представя в своя Доклад, могат да бъдат обобщени така: липса на конкуренция при избора на частния партньор и на единен, систематичен и последователен подход на правна уредба на концесионирането в ЗК и специалните закони. На следващо място - липса на единна, централизирана, целенасочена и координирана държавна политика, както и на достатъчна правна регламентация на законово и подзаконово ниво относно съществени институти.
Не на последно място, липсват стандарти на услугата, както и унификация на документите. Центърът констатира, че гаранциите или обезпеченията при сключване на договорите са недостатъчни, както и че съществува недостатъчно съблюдаване на риска, което води до едностранчиви и пристрастни договори, неизгодни на държавата. ЦППКОП описва административните, технически и финансови ресурси като недостатъчни, а осъществявания контрол - като неефективен. Последното слабо място е констатираната липса на достатъчно прозрачност и отчетност.
За да се подобри анализираното статукво, ЦППКОП предлага реализацията на конкретни мерки за преодоляване на разгледаните слаби места. Изработването на нова законова уредба в областта на концесиите или усъвършенстване на действащата, е първата сред тях. Въвеждането на единни понятия и стандарти и усъвършенстването на подзаконовата база също са от значение за планираните положителни резултати. Експертите посочват институционалното укрепване и развитие на административния капацитет, както и гарантирането на публичност и прозрачност, като успешни способи за развитие.
Всички конкретни мерки, които ще доведат до превенция на корупцията и модернизация и усъвършенстване на българското законодателство в областта на концесиите и концесионирането, опазването на природните богатства, обществените ресурси и интерес, са включени в пълния текст на Доклада на ЦППКОП - „Анализ на нормативните актове и процедурите при концесиониране в Република България"