Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

ЦППКОП продължава активната си работа по анализа на корупционните фактори в лекарствената политика и търговията с лекарства

Още една полезна дискусия бе инициирана от страна на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) във връзка с подготвяния цялостен анализ на корупционните фактори в сферата на лекарствената политика и търговията с лекарства.

На 25.06.2014 г., ръководството на ЦППКОП проведе работна дискусия с доц. д-р Жасмина Мирчева и г-жа Димитрина Апостолова.

Доц. д-р Жасмина Мирчева е изпълнителен директор на Националния институт за контрол на лекарствените средства през периода 1995 - 1998 г., и на Изпълнителната агенция по лекарствата през 2009 г. В продължение на 7 години (1998 - 2005 г.) е работила като директор за Централна и Източна Европа по научни и регулаторни проблеми към Европейската асоциация на производителите на безрецептурни лекарства в Брюксел.

Димитрина Апостолова специализира европейска административна практика през 2007 г., а през 2008 г. придобива магистърска степен по европейско право към Софийския университет и Университета по европейско право в гр. Нанси - Франция.
От 1999 г. до месец март 2013 г. работи в Министерство на здравеопазването, съответно в Дирекция „Правна" и Дирекция „Лекарствени продукти и медицински изделия". От 2005 г. до 2009 г. е член на Комисията по цени на лекарствените продукти. От март 2013 г. е член на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти. 

В началото на работната среща анализаторите на ЦППКОП запознаха поканените експерти в сферата на здравеопазването с първоначалния вариант на методология, който планират да използват в своята работа. Дискутирани бяха различни елементи от схемата на планирания анализ на корупционните фактори в лекарствената политика и търговията с лекарства. Също така бяха обсъдени предложения за допълнителни компоненти, които да бъдат добавени като инструменти за установяване реалната картина и точните мерки, които биха могли да постигнат резултати относно подобряване на статуквото.

ЦППКОП планира да включи в своя анализ исторически преглед и обзор на лекарствената политика, законодателството и програмните документи в тази сфера у нас и в европейски план; да разгледа одитни доклади от Сметната палата, документи от проведени обществени поръчки в големи болници в страната и позитивни практики от други държави; да използва правен и правно-сравнителен анализ в работата си.

Доц. Мирчева предложи към тази методология да се добави провеждането и на срещи с българския фармацевтичен бранш, като напомни, че бизнесът също е изложен на корупционен натиск и би следвало да се чуе и неговото мнение като страна в цялостния процес.

Димитрина Апостолова добави, че честите промени в националното законодателство създават среда на нестабилност както за самата държава, така и за бизнеса, и посочи, че търсенето на равновесна точка в интереса на двете посочени страни е от особена важност.

Обсъдени бяха механизмите за съставяне на Позитивния лекарствен списък,  определяне ценовите стойности на лекарствата и възможностите за договаряне на допълнителни отстъпки от страна на надзорните органи, като бе направено сравнение с други европейски практики. Обект на дискусия бе и въпросът дали лечението на пациенти с редки заболявания да бъде част от публичния фонд или ще бъде по-ефективно необходимите средства да бъдат отделени в самостоятелен целеви фонд. 

Както и в предходната работна дискусия, проведена на 12.06.2014 г., посочени бяха два съществуващи проблематични аспекта - провеждането на обществени поръчки в здравните заведения и важността на добрата лекарска практика при изписването на лекарствени продукти за извънболнично лечение. Засегнат бе същественият въпрос за контрола, упражняван от страна на държавата, с който към настоящия момент са ангажирани няколко институции и това създава предпоставки за разпокъсаност и неефективност на контролните действия.

„ЦППКОП се е заел с много тежка задача, подготвяният анализ навярно ще бъде прецедент към настоящия момент. Каквито и предложения за мерки да бъдат направени, то те трябва да помогнат на държавата да създаде социален контекст", сподели на финала на работната среща доц. Мирчева.