Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

ЦППКОП с първа работна среща по проект „ТЕЛК и инвалидни пенсии“

Днес бе проведена първата работна среща по проект „ТЕЛК и инвалидни пенсии", по който Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) работи по изготвяне на цялостен анализ относно възможните корупционни практики и мерки за превенция в тази област.  

Заместник-директорът Елеонора Николова и главният секретар на ЦППКОП Дафин Маламов посрещнаха експерти от няколко ресорни институции: д-р Екатерина Кунева - експерт в дирекция „Управление на медицинските дейности в Министерство на здравеоопазването /МЗ/; от Министерство на труда и социалната политика /МТСП/: Костадина Пергелова - началник на отдел „Интеграция на хората с увреждания", Дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи", Лилия Арсова - главен експерт в отдел „Трудово право и обществено осигуряване", Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" и Петя Малакова - държавен експерт в отдел „Трудово право и обществено осигуряване", Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"; д-р Румяна Павлова - началник на отдел „Експертиза на работоспособността и трудова злополука" към Дирекция „осигуряване и краткосрочни плащания" в Национален осигурителен институт /НОИ/; д-р Кънчо Райчев - директор на Национална експертна лекарска комисия /НЕЛК/ и Елена Ганева - главен юрисконсулт на НЕЛК; Константина Трифонова - началник на отдел „Интеграция на хора с увреждания", Главна дирекция „Социално подпомагане" при Агенция за социално подпомагане /АСО/. От страна на ЦППКОП се включи и екип от експерти и анализатори на Центъра.

Представителите на ресорни институции адмирираха решението на ЦППКОП да се ангажира с изготвянето на анализ по проект „ТЕЛК и инвалидни пенсии" и изразиха своето желание за сътрудничество по констатирането на слабите места и извеждането на ефективни мерки относно тяхното преодоляване.

Начало на дискусията постави д-р Кънчо Райчев - директор на НЕЛК, с констатацията: „Проблемът с инвалидните пенсии е много повече от медицински, защото той е свързан със социалната, с икономическата сфера, дори с етични въпроси". Към изразеното от негова страна мнение се присъединиха множество от присъстващите на работната среща представители на институции, които дадоха съгласието си относно значението и сложността на разглеждания проблем. Като доказателство бе приведен фактът, че законовата и подзаконова нормативна база, която урежда посочения въпрос, включва около 40 различни акта.

От страна на МТСП бе изразено мнение, че макар броя на съществуващите нормативни документи, текстовете са доста конкретни и не създават предпоставки за субективизъм. Споменати бяха част от облекченията и придобивките в различни сфери, които гражданите получават, след освидетелстване от страна на ТЕЛК.

От МЗ обърнаха внимание, че централно място в подготвяния анализ би следвало да бъде отделено на медицинската експертиза, тъй като тук те констатират наличие на пропуски и проблемни аспекти. Сред тях е поставянето под общ знаменател при констатирането на степен на увреждане при лица до 16 години и такива, навършили пределна възраст за пенсиониране, както и на трайна неработоспособност при лицата в трудовосподобна възраст.

 Теми в дискусията също бяха общият здравен статус и нивото на заболеваемост на населението у нас, измерено от Национален център за здравна информация и анализи, както и на тенденции в демографската картина в страната, като значими фактори за ситуацията към настоящия момент.

ЦППКОП ще продължи успешната практика да организира подобни продуктивни дискусии с институции и експерти, за да синтезира важни за подготвяния анализ информация и данни.