Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

ЦППКОП представя мерки за превенция на корупционни рискове при изпълнение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020 г.

 На 16.07.2014 г. (сряда), в 11.00 часа, в сградата на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (на адрес: площад „Света Неделя" 6), ЦППКОП организира пресконференция за представяне на изготвения анализ на причините и условия, създаващи предпоставки за прояви на корупция при изпълнението на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г., и предложение за внедряване на мерки за превенция на установените корупционни рискове.

Анализът на корупционните практики и възможности, свързани с Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020г." (ОПИК), е възложен след проучване на редица рискови зони за прояви на корупция, оценка на натрупания опит и експертен потенциал на Центъра. Многопластовият характер и обхват на анализите, както и възможностите за използване на част от резултатите за превенцията на други програми на ЕС, са основни предизвикателства пред проекта.

За целите на проекта в ЦППКОП е събрана и анализирана информация за действащите нормативни актове - регламенти и директиви на ЕС, национална правна рамка; изследвани са отношенията в организационен и технически аспект; извършени са анализ на конкретни случаи и взаимодействие с други компетентни органи, имащи отношение към ОП „Иновации и конкурентоспособност" за програмен период „2014-2020 г.".

На предстоящата пресконференция ръководството и екипът от анализатори на ЦППКОП ще представят разработените предложения за мерки срещу възможни корупционни практики, целящи тяхното елиминиране или съществено снижаване на рисковете за проявяването им, които са включени в доклада на Центъра, депозиран в Министерски съвет в края на миналата седмица.