Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Усъвършенстване правните норми и процедурите, повишаване публичността и прозрачността са сред мерките, които ЦППКОП предлага относно ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Усъвършенстване правните норми и процедурите, повишаване публичността и прозрачността са сред мерките, които ЦППКОП предлага относно ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

11 проблемни групи е идентифицирал анализът на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност /ЦППКОП/, включен в „Доклад за изпълнението на ОП „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и предложение за внедряване на мерки за превенция на установените корупционни рискове".
Сред тях са празноти и противоречия от системно-правен характер, констатирани в законовата и подзаконовата нормативна уредба, недостатъчни механизми за проверка на интегритета, недостатъчно ефективна проверка за конфликт на интереси, както и такива при определяне изискванията към кандидат бенефициентите и при изпълнение на проекта от тяхна страна.
Всички слаби места, установени при анализа на Центъра, бяха представени на състоялата се днес пресконференция, участие в която взеха директорът на ЦППКОП - Бойко Великов, представители на ръководството и анализатори на звеното.
  Причините и условия, създаващи предпоставки за прояви на корупция при изпълнението на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г., са изведени след шестмесечен работен период (стартирал през месец януари 2014 г.), през който екипът на Центъра е събрал и анализирал информация за действащите нормативни актове - регламенти и директиви на ЕС, национална правна рамка; изследвал е отношенията в организационен и технически аспект; извършил е анализ на конкретни случаи, както и взаимодействие с други компетентни органи, имащи отношение към ОПИК.
  На база направените констатации и анализи е изготвено предложение за внедряване на 6 групи мерки за превенция и преодоляване на установените корупционни рискове. Те са включени в доклада на Центъра, депозиран в Министерски съвет в края на миналата седмица.
  Основните препоръки са свързани с преодоляването на празноти и противоречия в правните норми, с организационни мерки на ниво интегритет, с повишаване публичността и прозрачността, информационната обезпеченост и аналитичните възможности на Управляващия орган, както и с такива на ниво усъвършенстване на Насоките за кандидатстване по процедурите за БФП и Процедурния наръчник за следващия програмен период.
  Анализът на корупционните практики и възможности, свързани с Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020г.", е възложен след проучване на редица рискови зони за прояви на корупция, оценка на натрупания опит и експертен потенциал на Центъра. Многопластовият характер и обхват на анализите, както и възможностите за използване на част от резултатите за превенцията на други програми на ЕС, са основни предизвикателства пред проекта.

Тук имате възможност да се запознаете с презентацията на Доклада.  

Тук имате възможност да се запознаете с  публикувания пълен текст на Доклада.