Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Ползотворна работна среща на ЦППКОП и БСК

"Установяването, изследването и превенцията на корупционния риск е основна задача на Центъра за превенция на корупцията и организираната престъпност към Министерски съвет (ЦППКОП). В тази връзка особен интерес за нас представляват направените от Българска стопанска камара (БСК) анализи и предложения с предмет ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху бизнеса. Считаме, че реализирането на предложенията на БСК за администриране на регулаторните режими, може да изиграе ролята на сериозен фактор за повишаване ефективността на българската икономика и за елиминиране на редица корупционни фактори.

Имаме намерение в близко бъдеще да разработим и реализираме проект с основна цел разкриване и ограничаване на корупционните рискове в контекста на действащите регулаторни режими", заяви Бойко Великов - директор на ЦППКОП, в началото на проведената днес работна среща с представители на ръководството на БСК.

На срещата от страна на БСК присъстваха Божидар Данев - изпълнителен директор, Камен Колев - заместник-председател и Силвия Тодорова - директор. От страна на ЦППКОП участие взе заместник-директорът Елеонора Николова.

След това г-н Великов запозна гостите с разработените до момента проекти от Центъра - „Анализ на нормативните актове и процедурите при концесиониране в Република България", „Анализ на причините и условията, създаващи предпоставки за прояви на корупция при изпълнението на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020" и предложение за внедряване на мерки за превенция на установените корупционни рискове" и „Методология за анализ на риска от данъчни измами и данъчно укриване". Също така директорът на ЦППКОП разкри намеренията на институцията през месец септември да представи следващия си доклад по лекарствената политика и търговията с лекарства, както и работата на Центъра по проекти, свързани с фотоволтаичните централи и лицензионните и разрешителни режими.

В своето изказване г-н Данев посочи, че БСК работи сериозно по голяма част от посочените теми. Сивият сектор в страната е обект на наблюдение от страна на Камарата. Той съобщи, че от тяхна страна е било изготвено становище по фотоволтаичните централи, в което са били посочени множество допуснати политически грешки в тази област, които „са направили средата в енергетиката у нас силно замърсена".

Също така, изпълнителният директор на БСК информира за данни, според които около 3 млн. лв. са били укрити, като те са основно от търговията с горива и цигари. За периода 2007-20012 г., като дял от БВП, в изследвания период приходите от ДДС намаляват от 11% на 9.2%.

За Камарата данъчното облагане също представлява сериозен проблем. Като добър пример г-н Данев посочи политиката на обратно начисляване при пшеницата, като по негово мнение въвеждането й и при други стоки би довело до положителни резултати. Той наблегна и на активната дейност на БСК относно осигурителните вноски и начина им на формиране спрямо настоящите цени и нива на заплати. В заключение, той обърна внимание на достигнатото масово изнасяне на национален доход чрез финансовите потоци и стоки, основно чрез чуждестранните инвеститори.

Ръководствата на двете организации изразиха своето задоволство от проведената работна среща и желанието си за сътрудничество, като Българската стопанска камара има готовност да предостави на Центъра свои разработки, изследвания и експертен потенциал.