Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Определена методика за работа на Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност /ЦППКОП/ при „Анализ на законосъобразността на разпределение и изразходване на средствата, разпределени чрез Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“

Определена методика за работа на Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност /ЦППКОП/ при „Анализ на законосъобразността на разпределение и изразходване на средствата, разпределени чрез Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите"

 • 1. Методика за избор на процедурите, които ще бъдат предмет на анализите и които представляват представителна извадка, извършена на случаен принцип-Приложение № 1;
 • 2. Насочващи и унифициращи анализите характеристични критерии за установяване на слаби места в процедурите, предмет на анализите- Приложениe № 2.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Съгласно ПМС №19 от 07.02.2014г. са одобрени допълнителни разходи в размер 499 344 577 лв. за изпълнение на проекти и програми за целите на Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите".

 

Получател

Сума

Брои проекти/програма

1

Общини

289 087 061

368

2

Министерството на регионалното развитие-АПИ

50 170 000

22

3

Министерството на регионалното развитие

20 000 000

1 програма

4

Министерството на здравеопазването

24 000 000

2

5

Министерството на образованието и науката за държавни висши учил

15 737 516

6

6

Министерството на младежта и спорта

20 000 000

71

7

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

15 000 000

1

8

Министерството на околната среда и водите

29 000 000

2 програми

9

Министерството на правосъдието

30 000 000

1

10

Министерството на инвестиционното проектиране

6 350 000

1 програма

 

Общо:

499 344 577

469

Средствата се разпределят ведомствата към изпълнителите по проекти, както следва:

Съгласно ПМС №4 от 16.01.2014 г., проектите са целево ориентирани и изборът им се извършва, съгласно определени критерии.

От изказването на министъра на финансите Петър Чобанов от 05.02.2014 г. става ясно, че инвестициите са насочени към следните сектори:

 

Разпределение за проекти по сектори

Сума

Брои проекти

1

ВиК и управление на отпадъците

78 300 000

 

2

Транспортна инфраструктура

104 600 000

 

3

Социална инфраструктура

197 500 000

 

4

Други сектори

119 000 000

 

 

Общо:

499 400 000

0

За наблюдение и анализ на проектите, от гледна точка на корупционни практики, е удачно да се изпълни статистическа извадка по следните критерии:

 • 1. Възложител/Разпоредител
 • 2. Сектор - основна част от проектите са за строителство и за тях е удачна обща статистическа извадка, а за останалите сектори е удачен нарочен избор на проекти. Видът обществени поръчки и очакваните прояви на корупция са аналогични и не се очаква критерият да донесе значима допълнителна информация, и следователно, може да отпадне.
 • 3. Брой проекти
 • 4. Сума по проект
 • 5. Вид процедура за провеждане на обществената поръчка*

За общините е удачно извадката да се съобрази с разпределението на проектите по области - т.е. в 28 групи, тъй като контролът на изпълнението е възложен на областните управители. Подготвена е статистическа извадка от 82 проекта на случаен принцип, която отговаря и на условието за обем на средствата.

Освен това проекти с национално значение могат да се отделят в отделна група, и да бъдат проследени всички в една или друга дълбочина. /Например: МЗ ще се финансират две програми - Спешна помощ и Изграждане на Националната здравно-информационна система/

* При избора на видовете процедури (чл.1б) са от значение и стойностните прагове, определени от ЗОП (чл.14), от които от съществено значение към момента са:

 

Основни прагове по ЗОП

Сума

Брои проекти / общо

1

Строителство

264 000

 

2

Доставки

66 000

 

3

Услуги

66 000

 

4

Конкурс за проект

66 000

 

Проектите под тези прагове могат да се възложат по опростени правила, предвидени в ЗОП (чл.14 ал.З).

От предвидените разходи се оказва, че голямата част от проектите са насочени за СМР - над 90% и като брой, и като суми.

С оглед на ефективност на работата, извадката може да се насочи и към проекти с по-голям бюджет, което се илюстрира най-добре от таблица по-долу. /Основната маса от 273 проекта консумира само 1/3 от финансите/.


Разпределение на средствата в общините

От предоставените средства за ремонт на пътища (управлявани от АПИ), е подготвена статистическа извадка от 5 проекта (всеки 5-ти от списъка, започвайки от №1), които се оказаха в различни области на страната. Същата отговаря и на условието за обем на средствата. Предвид очакваният висок обществен интерес е удачно да се разгледат още един или два проекта, при които има обжалване и/или публикации за корупция в медиите/ при този вид извадка, чрез жребий се изтегля номерът на първия проект и по статистическа формула се определя броят на проектите, като след това се добавят още, ако не е изпълнено условието за финансов обем и т.н./.

От предоставените средства за ремонт и изграждане на нови сгради към ВУЗ-ве (управлявани от МОН), е удачно да се изберат двата най-големи проекти.

От предоставените средства за ремонт и изграждане на спортни съоръжения (управлявани от ММС), е подготвена статистическа извадка от 7 проекта (всеки 10-ти от списъка, започвайки от №3), които се оказаха в различни населени места на страната. Същата отговаря и на условието за обем на средствата.

Средствата, отделени за Министерството на правосъдието ще се изразходват в един проект (30 млн. лв.) и следва да бъде проверен, особено като се има предвид, че е само за част от строителни работи.

Средствата, предвидени за общините, могат да бъдат изтеглени най-добре, чрез статистическа програма (например SPSS). Извадка, направена по този алгоритъм, даде 82 проекта.

За трите министерства, за които за момента са обявени само програми, извадката ще се уточни след обявяване на реалните проекти. Ориентировъчно, ако са раздробени на 20 проекта, ще се наложи анализ на 6-8 проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Насочващи и унифициращи анализите характеристични критерии за установяване на слаби места в документацията, качена на сайта на АОП във връзка с проектите на Публичната инвестиционна програма:

 • 1 Сравнение на датите на изпращане на обявление и решение, и дата на публикуване в сайта на АОП и в Държавен вестник
 • 2 Предмет на поръчката - обосновка и формулиране
 • 3 Размер на гаранция за участие и съобразеност с изискванията на ЗОП
 • 4 Други особени условия, приложими към изпълнението
 • 5 Изисквано лично и актуално състояние на кандидати и участници
 • 6 Ограничения за брой кандидати при предварителен подбор и анализ методиката за редуцирането им до обявения максимален брой
 • 7 Наличие на свръх бюрократични административни изисквания
 • 8 Несъотносимост или безсмисленост на изискваните документи
 • 9 Наличие на дискриминационни и ограничителни критерии - минал опит, брой работници, техническа обезпеченост и т.н.
 • 10 Несъотносимост на икономически и финансови изисквания
 • 11 Наличие или не на технически изисквания и стандарти
 • 12 Адекватност на критериите за възлагане
 • 13 Цена на документацията, ако е посочена и нейната адекватност спрямо предмета на поръчката
 • 14 Прозрачност и обективност в работата на комисията по отваряне и оценка на офертите
 • 15 Анализ на обективността на методиката и тежестта на показателите при оценка на офертите
 • 16 Стойност на сключения договор и съпоставка за драстични отклонения спрямо индикативната и евентуално пазарната стойност, в случай, че такива могат да бъдат изчислени или достъпни
 • 17 Посочване на краен срок за изпълнение - наличие на просрочия и причини за тяхното настъпване
 • 18 Липса или наличие на информация за изпълнението на сключения договор - обикновено липсва в пълна степен, но това вероятно е слабо място, свързано с намалена прозрачност и занижени възможности за последващ контрол
 • 19 Изплащане на завишени спрямо договора суми или налагане на неустойки
 • 20 По възможност - първоначална оценка на реалната и договорената стойност на договора
 • 21 Липса на адекватен контрол от страна на възложителя и/или други компетентни органи
 • 22 Посочените критерии са препоръчителни зони за критично наблюдение на документацията и процедурата, с оглед определянето на списъчни слаби места по преценка на анализатора във връзка с каталога на слабите места, директните фактори от корупционната формула и 10-те принципа за целеполагане.

При липса на данни по някои от насочващите критерии и с оглед целесъобразността от неговото наличие - се описва слабо място, с оглед преодоляване на евентуални празноти чрез предлагане на подходящи мерки.

При анализа на процедурите да се съблюдава актуалните разпоредби на ЗОП и Вътрешните правила на възложителя. Точното им спазване не означава, че непременно липсват слаби места. Въпрос на анализ за конкретната процедура и рисковите фактори и възможностите за корупционни практики.