Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Работна дискусия в ЦППКОП на тема защита на лицата, подали сигнали и предложения на нормативната уредба

Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерски съвет /ЦППКОП/, в рамките на своите правомощия, получава сигнали на граждани, които разкриват определени корупционни схеми или злоупотреба с власт. ЦППКОП разглежда сигналите като важен елемент в противодействието на корупцията. В тази връзка е направено детайлно проучване за степента на защита на лицата, подаващи оплаквания, жалби, петиции и сигнали - по отношение на националната законодателна основа и международната практика в тази област.

Центърът възложи на доц. д-р Невянка Кънева да изработи доклад за съществуващото положение, относно защитата на лицата, подали сигнали, както и да предложи варианти за нормативна уредба.

В тази връзка на 24.09.2014г. в сградата на ЦППКОП се проведе работна среща, на която бяха обсъдени  предложените в доклада варианти за нормативна уредба. В дискусията взеха участие Павел Иванов - Секретар на Съвет за административна реформа в МС, Божидар Симеонов и Добрин Руменов - Държавни инспектори в Главен инспекторат на МС, Миряна Илчева - експерт от Център за изследване на демокрацията и Доц. д-р. Невянка Кънева - автор на Доклада. От страна на ЦППКОП участваха Бойко Великов - директор, Елеонора Николова - зам.-директор, Дафин Маламов - главен секретар и Анета Димитрова - директор в специализираната администрация.

В началото на форума г-жа Кънева направи кратък преглед на ситуацията от гледна точка международната правна рамка, националната нормативна база и съществуващата съдебна практика, като предложи на дискусия трите варианта на решение, посочени в доклада за съществуващото положение относно защитата на лицата, подали сигнали и предложения за нормативна уредба.

Господин Павел Иванов изрази становище, че е по-добре да не се приема отделен закон, който да урежда визираната материя. Според него е целесъобразно да се направят промени в действащите нормативни актове, като се аргументира с принципа на „Законодателната икономия". Подобно мнение беше споделено и от представителят на Главния инспекторат на МС г-н Божидар Симеонов.

Според Миряна Илчева е необходимо да се оптимизира/или създаде/ система за подаване на сигнали по електронен път. Според нея това би премахнало фактора разстояние и би улеснило достъпа на гражданите до съответните институции.

Участниците в дискусията обсъдиха възможността на национално ниво да се създаде единен регистър на постъпващите сигнали. Наличието на единна on line платформа би позволила да се централизира и управлява адекватно процеса по подаване на сигналите. Беше посочено, че в Холандия съществува изградена подобна система, която дава много добри резултати. Отчетено бе и обстоятелството, че в България липсва адекватна статистика на сигналите, която да ги отчита по видове, да отразява профила на подателя, какви мерки са предприети по тях и т.н. - обстоятелство, което в значителна степен затруднява анализа на проблема и предприемането на адекватни мерки за неговото решаване.

В свое изказване г-н Великов обърна внимание, че от ключово значение се явява контрола върху дейността на институциите, отработващи постъпили при тях сигнали.

В края на работната среща участниците се обединиха около това, че поставената от ЦППКОП проблематика е от особена важност и се налага продължаване разработването на поставените теми. Прие се предложението за разширяване на обхвата на дискусията с оглед постигане на основната задача - адекватна и надеждна защитата на лицата, подали сигнали - посредством приемане на нов закон или актуализация на действащата нормативна уредба.