Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

На 09 и 10.09.2014г. в гр.Будва Черна гора, представители на ЦППКОП взеха участие в работна среща, организирана от Регионалния съвет за сътрудничество и Регионална антикорупционна инициатива в Сараево.

Работната среща е в изпълнение на Стратегията 2020 за развитие на Югоизточна Европа за координация и изграждане на регионлни мерки и инициативи за намаляване на корупцията в публичния сектор в страните от региона.
На форума взеха участие делегации от Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Косово, България, Сърбия, Румъния, Молдова и Черна Гора.
На 09.09.2014 г. беше разгледно изследването на д-р Tulman Hoppe върху съществуващите практики, като основно внимание беше отделено на създадения национален капацитет в различните държави за изследване и определяне на корупциония риск в законодателството на отделните държави.
На 10.09.2014 г. делегациите направиха презентации, отразяващи националните политики, админисративните рамки, практически подходи и методологии за оценка на корупционния риск и мерки за превенция на корупционни практики.
В презентацията на българската страна беше представена както стратегическата рамка на антикорупционната политика, така и практическите подходи за осъществяването й.
Основно беше представена организационната структура на ЦППКОП, както и ролята и му, като инструмент за реализация на стратегията на Р България в областта на превенцията, координацията и противодействието на корупционните прояви и организираната престъпност.
Основно внимание беше отделено на методологиите, прилагани от Центъра, като беше подчертано, че те надхвърлят значително задачите по идентификация на зони с висок рисков потенциал и оценка на риска в отделна административна стуктура.
Беше презентирана работата на ЦППКОП по една от основните задачи, а именно внедряването на високоефективни методи и доказани в практиката най-съвременни решения, начини за създаване на национален модел за превенция и противодействие на корупционните прояви и организираната престъпност.
Категорично беше подчертано, че с цялостния и комплексен модел фокуса на работата се измества категорично от реактивния подход на противодействие към високоефективни решения с приоритет превенцията.
Бяха представени и резултатите от вече завършените проекти в ЦППКОП в областта на обществените поръчки, концесионната политика и усвояването на европейски средства по програмата „Иновации и конкурентноспособност". Беше подчертано, че в резултат на прилагането на цялостната методология се предлагат и цялостни решения, базирани на детайлна идентификация на слаби места, даващи възможност за корупционни практики. Решенията представляват цялостна интервенционна система, организирана като комплекс от решения обхващащи както законодателни, така и организационни, функционални и персонални мерки.
В заключение беше подчертано, че до момента не сме установили такъв цялостен подход за решаване на проблематиката и в този смисъл той се явява иновация дори в страните от ЕС.