Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

ЦППКОП работи по проект за анализ на методиката за изчисляване на цената на електроенергията, произвеждана от ВЕИ сектора

ЦППКОП работи по проект за анализ на методиката за изчисляване на цената на електроенергията, произвеждана от ВЕИ сектора

На 15.10.2014 г. бе проведена работна среща, част от етапа на обсъждане на разработвания проект от Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност /ЦППКОП/ - под работно заглавие „Методика за изчисляване на цената на електроенергията, произвеждана от възобновяеми енергийни източници".

Директорът на Центъра - Бойко Великов и заместник-директорът Елеонора Николова  обсъдиха с екипа етапа на развитие на проекта, плана за действие и конкретните задачи, които си поставят анализаторите, включени в работната група.   

Целта на проекта е да изследва и посочи онези правни норми, правила и процедури, които създават възможности за развитие на корупция на различни административни равнища, финансово-икономически нарушения, влошаване на бизнесклимата, упражняване на икономически натиск, насърчаване на нелоялна конкуренция и злоупотреба с монополно положение.

Методиката за изчисляване на цената на енергията, произвеждана от ВЕИ сектора, не съществува като самостоятелен алгоритъм в рамките на действащата законова и нормативна уредба в сектора на енергетиката, а е налична под формата на множество работни норми, които се прилагат и важат за всички производители на електроенергия. Компетентните държавни структури от системата за управление на националната енергетика осъществяват различни дейности, свързани с ценообразуването на произвежданата електрическа енергия.

За постигането на поставената цел ще бъде използвана специализирана методология, с която Центърът изготвя своите анализи по теми с особено сериозно и актуално за обществото значение. Центърът работи да изведе от действащата нормативна база съвкупността от приложимите работни норми за ценообразуване и да анализира техните недостатъци.

В хода на анализа и оценката на действащата законова база и съществуващите процедури в изследваната област са установени допълнителни проблеми и динамика на променящите се условия, които налагат разширяване обхвата на анализа и последващия доклад, които подготвя ЦППКОП. Това увеличение във фокуса на изследването е продиктувано и от факта, че процесът по формиране на цената на електроенергията, произвеждана от ВЕИ сектора, е сложен процес от множество финансови, икономически, технически, нормативни и математически фактори. 

Констатираните проблемни зони, както и осъществяването на пълноценен анализ с открити т.нар. „слаби места" и предоставени предложения за ефективни мерки за тяхното намаляване и преодоляване, налагат привличането на допълнителна техническа помощ от страна на научни работници, преподаватели от университети, представители на браншови организации и експерти с опит в ресорни институции, които ще бъдат потърсени за съдействие. Направено бе и предложение за провеждане на среща с експерти от Централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници на БАН.