Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Избрани бяха проектите и обществените поръчки, по които ЦППКОП ще проверява и анализира законосъобразността, причините и условията за злоупотреби при разходване на средствата, разпределени чрез Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”

Избрани бяха проектите и обществените поръчки, по които ЦППКОП ще проверява и анализира законосъобразността, причините и условията за злоупотреби при разходване на средствата, разпределени чрез Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”

С участието на представители на медиите, на проведена днес открита процедура в Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност /ЦППКОП/ бяха избрани проектите и обществените поръчки за анализ по проект на Центъра - „Проверка на законосъобразността, причините и условията за злоупотреби при разходване на средствата, разпределени чрез Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите".

Представителят на информационна агенция „Фокус" - Ива Сапунджиева, пред погледите на  присъстващите журналисти изтегли числата, чрез които по обективен, независим и случаен принцип бяха определени проектите и обществените поръчки, които ще подлежат на проверка и анализ от страна на институцията (списък на избраните проекти/обществени поръчки:

 

„С направения избор на около 110 броя обекти, активната работа на ЦППКОП по проверката и анализа по посочения проект стартира още днес. С инициирането на такива прояви с открит и публичен характер Центърът утвърждава добрата практика за осигуряване на прозрачност и пълна информираност на широката общественост относно работата на държавните и местните органи при осъществяването на подобни проверки и анализи", посочи директорът на ЦППКОП Бойко Великов. 

Проектът е възложен на екип от анализатори по решение на ръководството на ЦППКОП, предвид високия обществен и медиен интерес, както и поради факта, че Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите" предоставя значителни бюджетни средства за изпълнение на целеви проекти и програми на централни органи, организации и общини.

Центърът ще осъществи проверка и превантивен анализ на избраните по време на откритата процедура проекти и обществени поръчки относно законосъобразното и целево разходване на отпуснатите им публични средства. Ще бъде използвана собствена методология, на база публични документи за проведени обществени поръчки от бенефициенти по Програмата, техните отчетни доклади за изпълнение до областните управители и до Междуведомствения съвет към Министерство на финансите. При необходимост ще се изисква допълнителна информация от всички страни-участници в процеса на изпълнение и контрол на Програмата, както и ще бъде потърсено съдействието на контролни органи и браншови организации в съответния сектор.

В резултат на анализа ще бъде подготвен доклад за установените т.нар. „слаби места" от гледна точка на възможностите за корупция и нарушения, както и предложения за ефективни мерки за тяхното преодоляване или намаляване, които да бъдат съобразени при сходно разходване на публичен ресурс. Установените причини и условия за проява на корупция, както и констатираните нарушения и лоши административни практики, ще бъдат предоставени на компетентните органи - административни или съдебни.