Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Писмо от ЦППКОП до неправителствения институт за публични политики „РискМонитор“

 

ДО

Д-Р СТЕФАН ПОПОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА „РИСКМОНИТОР"

 

 

УВАЖАЕМИ Д-Р ПОПОВ,

 

В Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност /ЦППКОП/ се запознахме внимателно с изготвения от страна на неправителствения институт за публични политики „РискМонитор" доклад на тема: „Противодействие на организираната престъпност в България: 10 години по-късно".

С изненада установихме, че Вашият доклад не отчита дейността на ЦППКОП през 2014 година, а единствено разработките на Центъра с период до края на 2013 година, реализирани чрез информационно-аналитичната система и комплексния модел БОРКОР, които по обективни причини не са завършени към настоящия момент.

От началото на 2014 година ЦППКОП разшири своята дейност по следните функции, които Центърът изпълнява:

 

Аналитични функции

- Реализация на проекти за анализ на причините и условията, създаващи предпоставки за прояви на корупция в значими обществени сектори и идентифицирани от ЦППКОП рискови зони, които имат потенциал за поява на корупция. Това са: зона 1 „Стратегически и национално значими сектори", зона 2 „Финансово-икономически сектор" и зона 3 „Сектори с потенциал за генериране на кризи и обществено напрежение, породено от корупционни практики и влошена организационна среда". Те са в съответствие с Националната програма за реформи за 2014 г. и за изпълнение на поетите ангажименти за борба с корупцията по Специфична препоръка 5 на Европейския съвет за 2013 г.

В докладите са включени и предложения за внедряване на мерки за превенция на установените корупционни рискове.

Към настоящия момент ЦППКОП е внесъл в Министерски съвет на Р България следните доклади: „Анализ на нормативните актове и процедурите при концесионирането в Р България"; „Анализ на причините и условията, създаващи предпоставки за прояви на корупция при изпълнението на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014 - 2020" и предложение за внедряване на мерки за превенция на установените корупционни рискове"; „Методология за анализ на риска от данъчни измами и данъчно укриване в Р България".  

Предстои публичното представяне на готовия доклад по проект „Анализ на лекарствената политика в Р България, с цел изготвянето на предложения, противодействащи на корупционни практики".

В момента ЦППКОП изготвя „Анализ на някои по-важни правни норми, правила и процедури, свързани с методиката и правилата за ценообразуване на произвежданата на българския енергиен пазар електроенергия, с основен акцент върху ВЕИ сектора", оценка на риска и изработване на методика за измерване интегритета на служителите в държавната администрация, както и проект за анализ на лицензионните режими в страната.

 

Контролни функции

- Извършва се проверка на законосъобразността, причините и условията за злоупотреби при разходване на средствата, разпределени чрез Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите"

-   Работа по сигнали, свързани със сериозни нарушения в компетенциите на ЦППКОП  

 

Законодателни и нормативни функции

- С промяна в Устройствения правилник на Министерски съвет и неговата администрация, преди разглеждането им от МС, законопроектите на правителството се съгласуват с ЦППКОП съобразно функционалната му компетентност. Анализирани са 41 законопроекта, внесени са 56 предложения по тях, от които са приети 60%. 

Примери:

по Закона за местните данъци и такси - 19 предложения

по Закона за ОП - пакет мерки (приети текстове, Е-мониторинг и Е-одит) 

Законодателна уредба за защита на жалбоподателите

- Предложения за промяна в други нормативни актове

 

Функции по координация и взаимодействие  

- Провеждане на обучения на партньори по превенция и противодействие на корупцията

- Изпълнение на мерки от одобрена (с Решение № 326/21.05.2014 г. на МС) Пътна карта за 2014 г. за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2014 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка

- Участие в работни групи по подготовка на законопроекти съгласно функционалната компетентност

- Провеждане на кръгли маси и работни срещи със заинтересовани страни по реализираните проекти

- Участие в международни тематични форуми

 

Публичност

- Организация на презентации относно реализирани проекти и доклади пред представители на медиите и НПО сектор

- Публикуване на актуална информация за подадени предложения и изготвени доклади на официалната интернет страница на ЦППКОП

- Отпечатване на специализирани издания с доклади по проекти на ЦППКОП

 

            Разчитаме на Вашата обективност, като при възможност от Ваша страна, нанесете в доклада „Противодействие на организираната престъпност в България: 10 години по-късно" определените корекции относно дейността, функциите и постигнатите резултати от ЦППКОП.

 

 

 

С уважение,

БОЙКО ВЕЛИКОВ

Директор на Център за превенция и противодействие

на корупцията и организираната престъпност