Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Съобщение

Ръководството на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) уведомява потребителите на интернет страницата, че преустановява поддържането на рубриката „Регистър на обществени поръчки с въздействие върху конкурентната среда".

Мотивите за решението са спазване на приетия през 2010 г. с постановление на МС Устройствен правилник на ЦППКОП, в който са дефинирани функциите и задачите на институцията. Центърът анализира, планира и разработва системи от мерки и комплексни решения за предотвратяване на възможността за създаване на корупционни практики, за противодействие на корупцията като цяло и на организираната престъпност в частта, в която двете престъпни явления взаимно се припокриват, с оглед спецификата на дейността на отделните държавни органи и техните администрации.

В дейността си ЦППКОП се ръководи от специално създадена методология, която включва различни видове анализи. Всички те служат за установяване на слаби места (т.нар. „портали на корупция") и изработването на системи от мерки, чрез които те да бъдат елиминирани или ограничени.

ЦППКОП не е оперативна структура и не обработва сигнали. Центърът няма контролни и пропагандни функции и  в бъдеще стриктно ще се придържа към това.