Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Приета е Концепция за централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване”, разработена от МЗ съвместно с ЦППКОП

Правителството одобри Концепция за централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване". Документът е разработен от Министерство на здравеопазването /МЗ/ съвместно с Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност /ЦППКОП/ и е в съответствие с изискванията на европейското законодателство, с приетата Програма на правителството и с Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки за периода 2014-2020 г.

В Концепцията е заложено създаването и развитието на орган за централизирано възлагане на обществени поръчки в сектора, който да провежда процедурите с цел сключване на рамкови споразумения за доставки от името и за сметка на бюджетите на възложителите и определяне на изпълнители чрез специално създадена интегрирана информационна система - онлайн платформа за електронна търговия (електронен търг и електронен каталог).

Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване" (ЦОВОПСЗ) се предлага да бъде министърът на здравеопазването. Предвижда се първоначално да се провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки само от името и за сметка на лечебните заведения за болнична помощ, посочени в чл. 9 от Закона за лечебните заведения. На втори етап се предвижда да се разшири обхватът на субектите, които ползват услугите му, като в системата се включат и другите лечебни заведения, които имат качеството на възложител по смисъла на ЗОП, а на трети етап - да се разшири и обсегът на стоките, обхванати в електронния каталог.

Създаването на Централния орган ще доведе до икономия на време, административен и финансов ресурс за болниците, както и до намаляване на цените на лекарствените продукти поради големия обем и количества. Създаването на електронната платформа ще даде възможност за по-бърз и качествен отговор на нуждите на възложителите, за увеличаване на конкуренцията и постигане на по-изгодни условия за възложителите в сектора. Разширеното използване на електронни способи и средства и интегрирането на платформата със съществуващите електронни регистри ще допринесе в значителна степен и за ефективното противопоставяне и недопускане на корупция в сектора.