Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

ОПТИМИЗИРА СЕ СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА В ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет.

С промените се адаптира дейността на Центъра към реалната фактическа обстановка и същевременно се подготвя за бъдещо безпроблемно преструктуриране съобразно вижданията, заложени в Стратегията за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015-2020 г.

Предлаганите промени спомагат за укрепване на специализирания кадрови състав от анализатори и дават възможност за назначаване на обучените служители на постоянни длъжности с цел запазване на административния капацитет, което ще доведе до повишаване на тяхната мотивация и по-добро изпълнение на възложените задачи. От общата администрация, която в момента наброява 22 щатни бройки, ще бъдат съкратени 9 щата. Сред тях са тези на един заместник-директор, която е незаета, на главния секретар предвид намаляването на общата численост, както и на служител по сигурността на информацията. Съкращаването на третата длъжност се обуславя от факта, че Центърът не работи с класифицирана информация. Освободеният ресурс се пренасочва в специализираната администрация.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110 на МС от 30 април 2015 г.