Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Работна среща на ЦППКОП с МЗ и НОИ за корупционните възможности при отпускане на инвалидни пенсии

ЦППКОП към МС продължава дискусията за ограничаването на корупционните практики и злоупотребите при отпускане и промяна на пенсиите за инвалидност. Анализатори от Центъра се срещнаха на 28 май с представители от Министерство на здравеопазването и Националния осигурителен институт, за да обсъдят „корупционните портали" при издаването на експертните оценки от ТЕЛК.

Работната среща е по повод инициирания от ЦППКОП проект: „Анализ на нормативните актове и процедурите, регулиращи дейността на териториалните експертни лекарски комисии /ТЕЛК/ и отпускането и промяната на инвалидните пенсии, с цел предложения за мерки за превенция на корупцията". Проектът е одобрен от вицепремиера по координация на европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева.

Темата е актуална и в синхрон с Националната програма за реформи на Република България в изпълнение на стратегията „Европа 2020" (НПР), която е тясно обвързана с Конвергентната програма. „Европейската Комисия препоръчва в Доклада за оценка на Националната програма за реформи на Република България: въвеждането на по-строги критерии и контролни механизми при отпускането на инвалидни пенсии. Ескпертите на ЦППКОП ще изследват нормативната база по темата, процедурите по прилагането ѝ, ролята на човешкия фактор с помощта на специализираната методология, която включва няколко вида анализ", обясни Елеонора Николова, и.д. директор на ЦППКОП. Тя допълни, че ще се проучват и медийни публикации по темата. Целта е да се разработят и предложат на изпълнителната власт конкретни мерки, с които да се ограничат злоупотребите при освидетелстването от ТЕЛК и отпускането на инвалидни пенсии.

Д-р Румяна Павлова, началник на отдел „Експертиза на работоспособността и трудова злополука" в НОИ, представи актуалните проблеми в системата. Тя акцентира, че експертното решение на ТЕЛК предоставя достъп до значителни социални продобивки, вкл. и инвалидна пенсия. Специалистите в ТЕЛК са подложени на силен натиск от страна на гражданите, а същевременно са ниско платени. „Към специалистите има високи изисквания за стаж и специалност, а заплатите са ниски. Голяма част от медицинските специалисти напускат страната", каза д-р Павлова и допълни, че голям процент от работещите в ТЕЛК са в пенсионна възраст.

Близо 200 000 са експертните решения на ТЕЛК годишно, от които пред Националната експертна лекарска комсия (НЕЛК) се обжалват около 10 000, което е около 5 процента, обяви още д-р Павлова.

Д-р Екатерина Кунева от Дирекция "Управление на медицинските дейности" при Министерство на здравеопазването, съобщи, че Междуведомствена работна група е ангажирана с изработването на концепция за усъвършенстване на медицинската експертиза. Проучва се и европейският опит с оглед оптимизиране на съществуващата нормативна база.

Инвалидността в Европа е 17-18 процента, а в България - 9 %. Затова не можем да говорим за неправомерно раздута инвалидност у нас. Истината е, че хората са болни и не можем да откажем освидетелстване на болни лица", каза д-р Кунева. Според нея трябва да се раздели медицинската от социалната оценка: например освидетелстваните лица с медицинския документ да се явяват пред по-широка експертна комисия, която да прецени социалните привилегии и професионалните възможности на тези лица.

Според д-р Кунева, голям процент от освидетелстваните са недоволни от решенията на ТЕЛК и обжалват пред НЕЛК, за да получат по-голям процент нетрудоспособност.