Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

ЦППКОП изготви препоръки за разработване на секторни антикорупционни планове

Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) изготви препоръки за разработване на секторни антикорупционни планове. Задачата бе възложена на Центъра на първото заседание на Националния съвет по антикорупционни политики през юли 2015 г.

Дейността е в синхрон с приетата през април 2015 г. Национална стратегия по превенция и противодействие на корупцията (2015 - 2020), както и с утвърдения през юли План за действие по нея. Предвижда се разработването на антикорупционни планове в сектори като здравеопазване, земеделие, енергетика, транспорт, данъчна и митническа администрация и др.

На база на констатациите в Националната стратегия по превенция и противодействие на корупцията (2015 - 2020), ЦППКОП проучи стратегическите документи на Република България и препоръките на Европейската Комисия, както и добри практики от страните-членки на ЕС.

„Понастоящем в антикорупционните планове се залагат твърде общи и формални индикатори за оценка на изпълнението на съответната антикорупционна мярка. Критериите трябва да се конкретизират и реално да оценят напредъка", обясни Елеонора Николова, и.д. директор на ЦППКОП.

ЦППКОП посочва добри практики от държави в ЕС, които могат да бъдат включени като мерки в антикорупционните планове. Като мярка в насока намаляване на корупционния риск се предлага въвеждането на служител по почтеността (интегритета), чиито задачи са: съдейства за установяване на нарушения на интегритета на публичния служител, вкл. работа по сигнали на граждани и работа със служители, сигнализиращи за нередности; обучава и поддържа информираността на заетите в администрацията за задълженията им във връзка с установяване и предовратяване на корупционни практики, конфликт на интереси и нарушение на етични принципи; проучва кандидатите за служители в публичния сектор и др.

В насоките за разработване на антикорупционни планове се предлагат и мерки за превенция на корупцията като: въвеждане на мобилност и ротация на служителите в особено чувствителни към корупционен натиск сфери; изграждане на система от мерки за защита на служителите, които подават сигнали за нередности с цел противопоставяне на т.нар. „култура на мълчанието"; въвеждане на стрес-тестове за корупция с участието на гражданите, които да водят до проверка на корупционните нагласи у администрацията. Подходяща мярка за засилване на гражданския контрол върху дейността на администрацията е изготвянето на примерни образци на жалби и сигнали до съответното антикорупционно звено. Те могат да се използват от гражданите като отправна точка при изготвяне на документите, когато сезират съответната структура.

„Експертите на ЦППКОП са готови да предоставят методически указания и/или експертна помощ при изготвянето на годишни и многогодишни антикорупционни планове на отделните ведомства", обясни Е. Николова. Според нея въвеждането на унифицирани критерии при изготвянето на плановете във високорисковите сектори ще повиши прозрачността в работата на администрацията, ще подобри взаимодействието между институциите, ще спомогне за ефективен контрол върху изпълнението на антикорупционните мерки.

Препоръките на ЦППКОП са изпратени до заместник министър-председателите Румяна Бъчварова и Меглена Кунева, както и до министрите на финансите, отбраната, енергетиката, регионалното развитие и благоустройството, транспорта, информационните технологии и съобщенията, земеделието, здравеопазването. Насоките са адресирани и до Висшия съдебен съвет.