Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Писмо до вестник "Труд" във връзка с публикация „Инвалидната пенсия наполовина, ако работиш"

До: Вестник "Труд"


Уважаеми дами и господа,

По повод Ваша публикация от 21 декември 2015 г. със заглавие „Инвалидната пенсия наполовина, ако работиш", считаме за уместно да разясним изнесената информация.

С публикуването на доклада „Анализ на нормативните актове и процедурите, регулиращи дейността на органите на медицинската експертиза (териториалните експертни лекарски комисии - ТЕЛК) и инвалидните пенсии и предложения за мерки за превенция на корупцията", ЦППКОП цели предизвикването на дискусия относно тази важна тема с намерението да се ограничат корупционните възможности при отпускането на инвалидни пенсии.

Докладът е предварителен и, както е записано в него, предстои той да бъде обсъден с всички заинтересовани страни и приложен едва след задълбочен икономически анализ. Копия от него са изпратени до компетентните държавни институции.

По-долу си позволяваме да отговорим на твърденията в публикацията:

Твърдение на в-к „Труд": „Звеното няма правомощия да предлага подобни промени"

Разяснение:
1.Съгласно Устройствения правилник на ЦППКОП, Центърът „анализира планира и разработва мерки и комплексни решения за предотвратяване на възможността за създаване на корупционни практики".

2. В т. 2 от Препоръката от 8 юли 2014 г. относно Националната програма за реформи на България за 2014 г. и съдържаща становище относно Конвергентната програма на България за 2014 г. (2014/C 247/02), Съветът на ЕС препоръчва на България да предприеме следните действия през периода 2014-2015 г.:
- „да се въведат по-строги критерии и процедури при отпускането на пенсии за инвалидност, например чрез по-добро отчитане на остатъчната работоспособност на подалите заявление за получаване на пенсия за инвалидност, така че да се осигури ефективност спрямо разходите, предоставяни за здравно обслужване.
Преразглеждането на критериите и на контрола при отпускането на пенсии за инвалидност (например въвеждане на критерий за трудоспособност) ще бъде важен принос за действителното ограничаване на злоупотребите."

3. В т.3.2.1 „Пенсионна реформа", част „По-строги критерии при отпускане на пенсии за инвалидност" от Национална програма за реформи Европа 2020 /приета с Решение на МС 268 от 07.05.2014 г./ е предвидено поради трудностите по прилагане на процедурите по освидетелстване и в процеса на отпускане на инвалидни пенсии, ЦППКОП да изготви цялостен анализ относно възможни корупционни практики и да предложи мерки за превенция в тази област.


Твърдение на в-к „Труд„: „Инвалидната пенсия на хората, които работят да се намалява наполовина. Според анализа, ограничението за получаване на пълния размер на пенсията трябва да важи за хората, които след инвалидизирането са продължили да работят същата професия...... Друга идея е пенсия за инвалидност поради общо заболяване да се отпуска само на хора, които имат най-малко три години действителен осигурителен стаж. В момента изискванията са значително по-леки".

Разяснение:

ЦППКОП предлага нов начин за изчисляване размера на инвалидните пенсии, чрез цял комплекс от съпътстващи мерки, а не намаляване на размера им. Това са:
1. Въвеждане на задължителна медицинска и професионална рехабилитация вкл. преквалификация и насочване за упражняване на друга подходяща за лицето дейност.
2. Създаване на нови програми за насърчаване на заетостта. „Получаването на инвалидна пенсия при загубена работоспособност под 71 % да предполага задължително включване в програма за субсидирана заетост.
3. Въвеждане на допълнителни стимули за насърчаване на заетостта от страна на пенсионерите - пенсионерът да се ползва от данъчни облекчения върху заработения доход, т.е. по-ниска данъчна ставка върху доходите, или освобождаване от данък общ доход, продължителността на упражнявания платен труд да носи на лицето по-голям брой точки за пенсия за осигурителен стаж и възраст.
4. Получаване на интеграционни добавки към инвалидната пенсия, определени от социална комисия.
5. Следва да се посочи, че не се има предвид намаляване на индивидуално определената пенсия за инвалидност на лицата, а „социална пенсия за инвалидност" като основополагащо понятие и инструмент за изчисление. Предлагаме размерът на социалната инвалидна пенсия да се определя въз основа на единна ставка, а размерът на пенсията за инвалидност поради общо заболяване и професионално заболяване да се формира на база социалната инвалидна пенсия и индивидуален коефициент. Тази единна ставка следва да е най-малко в размер на минималната работна заплата, а индивидуалният коефициент да се увеличава с всяка година осигурителен стаж. В момента изискванията според Кодекса за социално осигуряване са следните: за получаване на инвалидна пенсия за общо заболяване, лицето трябва да има стаж до 25-годишна възраст - една година, а до 30-годишна възраст - 3 години, от които поне една трета действително отработени. Следователно, настоящите изисквания не са кой знае колко по-леки, както се твърди в публикацията. Предложението за въвеждане на тригодишен осигурителен стаж се базира на изследван чуждестранен опит - в европейските страни е въведено като изискване за получаване на инвалидна пенсия наличие на минимален осигурителен стаж, който варира от 1 до 18 г. Според нашето предложение, ако лицата нямат този стаж, ще получават социална пенсия за инвалидност.

Предложението на ЦППКОП може да се илюстрира със следния пример:
Лице, което няма осигурителен стаж и е с над 90 % инвалидност, в момента получава 138,18 лв. /120% от социалната пенсия за старост/, а според нашето предложение, това лице би получавало единна ставка, която е минималната работна заплата, която сега е 380 лв. Към настоящето при нетрудоспособност от 71 до 90% лицето получава 126, 67 лв., т.е 110% от социалната пенсия за старост. Ние предлагаме задължително включване в програма за заетост, едновременно получаване на заплата и пенсия, като пенсията да се определя по нов начин - 50 % от единната ставка/ минималната работна заплата/. Това означава, че работещ инвалид с примерна заплата 420 лв., ще има право и на пенсия, определена по нов начин, съобразно процента от единната ставка от социалната инвалидна пенсия - т.е. 190 лв. или общо 610 лв.
При достигане на минималния възприет осигурителен стаж, лицето ще придобива право на лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване / професионална болест. Тогава при наличие на нетрудоспособност над 90 % лицето ще получава освен единна ставка /минималната работна заплата/ и сума, определена съобразно размера на индивидуалния му коефициент.

Създаването на ясни и прозрачни правила при отпускането на инвалидни пенсии е антикорупционна мярка.

 

Екип на ЦППКОП, разработил доклад „Анализ на нормативните актове и процедурите, регулиращи дейността на органите на медицинската експертиза (териториалните експертни лекарски комисии - ТЕЛК) и инвалидните пенсии и предложения за мерки за превенция на корупцията"