Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

ЦППКОП предлага 28 мерки за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, свързани с миграционния натиск

Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) препоръчва 28 законодателни и организационни мерки във връзка с превенцията и противодействието на корупцията и организираната престъпност в контекста на миграционния натиск. Предложенията се съдържат в доклад по проект на тема: „Превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, свързани с миграционната криза".

Мерките на ЦППКОП са в резултат на проучване на стратегическите документи в областта на убежището и бежанците, действащата в страната нормативна уредба, европейските документи и международните актове, по които България е страна. Анализирани са законодателства на други държави-членки на ЕС, както и добри европейски практики за справяне с бежанския проблем.

„Нашите експерти извършиха организационен, правен и сравнително-правен анализ според методологията на ЦППКОП. Идентифицирахме слабости в националната правна рамка и при организацията на дейностите, свързани с правното положение на мигрантите. Направили сме съответните предложения за отстраняването им. Целта ни е да елиминираме възможностите за корупционни действия и да предложим работещи решения на изпълнителната власт за разрешаване на въпроса с мигрантската криза", обясни Елеонора Николова, и.д. директор на ЦППКОП.

В доклада на Центъра се съдържат предложения, свързани със стратегическите документи - приемане на план за действие по Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015 - 2020; приемане на национален план за действие по интеграцията за 2017 г., както и за всяка следваща календарна година; създаване на механизъм за ранно идентифициране на непридружените малолетни и непълнолетни чужденци; изготвяне на методика за оценка на риска от радикализация сред мигрантите. Центърът предлага още осъвременяване и допълване на уредбата на представителя на непридружените малолетни и непълнолетни лица - определяне на максимално кратък срок за назначаване на представител на тези лица; създаване на звено от подготвени лица в общините, на чиито територии се намират приемни и транзитни центрове; установяване на минимални изисквания за заемане на длъжността представител на малолетни и непълнолетни лица (квалификация, образователен ценз) и др.

На база добра европейска практика се препоръчва създаването на единна национална информационна система за всички чужденци - мигранти, вкл. и за непридружените малолетни и непълнолетни такива, както и изграждане на единен национален портал за обмен на информация между институциите в България, осъществяващи миграционната политика. Интеграционните мерки включват повишаване на възможностите за интегриране на бежанците чрез по-бърз достъп до пазара на труда и провеждане на информационни кампании сред мигрантите с цел противодействие на корупцията и трафика на хора. Санкционните мерки, насочени срещу трафикантите на бежанци, вече бяха представени на кръгла маса по темата през м. септември.

В рамките на проекта ЦППКОП взаимодейства активно с държавни институции - Главна дирекция „Гранична полиция" към МВР, Държавна агенция за бежанците, Държавна агенция „Национална сигурност", както и с неправителствения сектор - Български червен кръст, Български Хелзинкски комитет и др.

В рамките на проекта се проведоха три кръгли маси (през м.септември, м. октомври и м. декември), на които университетски преподаватели, учени от БАН, експерти по национална сигурност и тероризъм, представители на държавни институции и граждански организации обсъждаха проблемите за България, породени от мигрантската криза. Техните позиции и препоръки ще бъдат съобразени в доклад, който подготвят анализатори от ЦППКОП на тема: „Рискове за националната сигурност, произтичащи от бежанската вълна в Европа".

Същевременно експерт на ЦППКОП изготви доклад на тема: „Международно сътрудничество по въпроси, свързани с бежанската вълна и рисковете за сигурността и тероризма "  на база проследените дискусии по време на Осмата сесия на Конференцията на държавите-страни по Конвенцията на ООН за борба с транснационалната организирана престъпност (17-21 октомври 2016 г. в гр. Виена, Австрия). В доклада са идентифицирани конкретни рискове за националната и международната сигурност, произтичащи от нарастващия миграционен поток, и се предлагат мерки за тяхното неутрализиране.  

„ЦППКОП ще продължава да работи съвместно със Съвета по сигурността към Министерски съвет по проблемите на миграционния натиск, защото решението на проблемите изисква обединени усилия на институциите. Ще инициираме и последващи дискусии с учени и експерти по темата", каза още Е. Николова.


Тук може да се запознаете с краткия доклад на ЦППКОП по темата:

Презентации на участниците в кръглата маса, проведена на 09.12.2016 г.: