Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Елеонора Николова взе участие в дискусия за икономическите загуби от корупцията

Елеонора Николова взе участие в дискусия  за икономическите загуби от корупцията

„Борбата с корупцията и отстояването на етични стандарти са невъзможни без активното участие на бизнеса. Укрепването на интегритета на заетите в публичния сектор не е достатъчно. Служителите в държавните институции и органите на местното самоуправление не работят в затворена и самодостатъчна система. Те осъществяват правомощията си при активното взаимодействие и за нуждите на гражданите и бизнеса". Това обяви Елеонора Николова, и.д. директор на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) на форум на тема: „Съдебната реформа, ПЧИ и отражението върху икономическото развитие". Събитието се проведе на 17 февруари и бе организирано от Фондация „Визия за научен и технологичен растеж" в сътрудничество с търговски камари. Във форума участваха представители на държавни институции, едрия бизнес, гражданския сектор и независими експерти.

В своето експозе ръководителят на ЦППКОП представи методологията и проектната дейност на Центъра. Елеонора Николова посочи, че предложенията на ЦППКОП по отделните проекти имат икономически ефект и ако бъдат внедрени ще спестят пари на данъкоплатеца.

„През 2015 г. бяхме посетени от професор Петер Айген - основател на „Прозрачност без граници". Идеята за  създаване на наднационална неправителствена организация и измерване на системите за почтеност е родена след продължително наблюдение на лоши практики на немски и други крупни инвеститори при получаване на концесии и държавни поръчки в страни от развиващия се свят", каза още Елеонора Николова. Тя призова представителите на бизнеса да се включат като партньори в бъдещи инициативи и проекти на ЦППКОП.

В рамките на форума бяха представени резултати от изследване на неправителствената организация „РАНД Европа" за цената на корупцията и свързаната с нея организирана престъпност. Данните сочат, че загубите от корупционни практики в ЕС са от порядъка на около 8 на сто от БВП на Общността или 990 млрд. евро. Представителят на организацията Марко Хафнер препоръча мерки, които биха спестили сериозни финансови средства на ЕС. Първата е разширяване на Механизма за сътрудничество и оценка (МСО) - включването на страни като Хърватия, Унгария и Италия -  това би довело до икономия от 80 млрд. евро за Съюза. Втората препоръка е въвеждането на електронни обществени поръчки в целия ЕС - това би спестило около 920 млн. евро годишно. Създаването не Европейска прокуратура би донесло 0,2 млрд. евро допълнителни средства в бюджета на ЕС. Анализите на „РАНД Европа" показват, че  загубите от корупцията при обществените поръчки в ЕС са около 5 млрд. евро годишно (размерът на щетите значително варира в отделните държави). 

Участниците в дискусията се обединиха около тезата, че е необходим постоянен диалог между държавните институции и бизнеса с цел ограничаване на корупционните практики и увеличаване доверието на чуждестранните инвеститори.