Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

ЦППКОП изготви доклади за оценка на въздействието и антикорупционния напредък

Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) изготви Доклад за резултатите от извършената оценка на въздействието относно наличието на корупционен риск на приетите през 2016 г. законодателни актове.

Изследвани са 10 законопроекта на изпълнителната власт, които са влезли в сила и са действали за срок не по-кратък от девет месеца преди 31 декември 2016 г. Оценката на въздействието относно наличието на корупционен риск на приетите през 2016 г. законодателни актове е извършена съгласно утвърдена методология. Приложени са правен, сравнително-правен, организационен и/или процесен анализи, в зависимост от спецификата на всеки конкретен нормативен акт.

Същевременно ЦППКОП  подготви доклад до Министерски съвет във връзка с изпълнение на функциите и задачите на Центъра по поддържане на национална база данни, свързани с изпълнението на антикорупционните политики. Анализирани са антикорупционните мерки, предприети от органите на централната и местна администрация. В доклада са посочени и добри практики, въведени от отделни областни администрации .

Двата доклада са изготвени в изпълнение на функциите и задачите на ЦППКОП, произтичащи от чл. 16, т. 2 и т. 4 от Устройствения правилник на институцията.

Тук може да се запознаете с двата доклада на ЦППКОП: