Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Представител на ЦППКОП взе участие в антикорупционен семинар на Европейската комисия

Представител на специализираната администрация на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) взе участие в семинар на тема „Индикатори за измерване на резултатите от антикорупционните политики", проведен на 31 март 2017 г. в гр. Брюксел, Белгия. Събитието бе организирано от Главна дирекция „Миграция и вътрешни работи" на Европейската комисия и в него са се включили представители на почти всички държави-членки на ЕС.

Директорът на ГД „Миграция и вътрешен ред"  е засегнал темата за използваните в момента индикатори за измерване на корупцията.  Той е акцентирал върху въпроса защо като индикатор на корупцията се използва „възприятието за корупция", при положение, че „то е субективно и респондентите обикновено преувеличават мащабността на проблема", когато биват анкетирани. Потвърждение за това е  открито в презентацията на италианския модел за изследване на корупцията, изнесена от представител на Националния статистически институт на Италия. Заключението е, че индексите за корупция, изградени на базата на възприятията за корупция, „не дават обективни резултати, не измерват действителните нива на корупция и не следва да бъдат кредитирани".

На форума е отчетено, че 13 от 26-те държави-членки имат разработени антикорупционни стратегии, като в повечето от тях борбата с корупцията е икономически приоритет. Като особено засегнати от корупцията са посочени обществените поръчки, публичната администрация, здравеопазването и др., като е подчертано значението на мониторинга на напредъка на държавите-членки в тези области.

Представителят на ЕК е акцентирал върху основния инструмент за противодействие на корупционни практики - отнемането на незаконно придобито имущество или замразяването на активи. В края на месец декември  2016 г. е била приета Регулация относно замразяването на активи, а през март 2017 г. - специфични разпоредби, осигуряващи защита на лицата, подаващи сигнали за корупция.

Акцент в презентацията на представител на Кеймбриджкия университет са били  маркерите на корупцията или т.нар. „червени флагчета" при обществените поръчки и употребата им при провеждането на политика в определена сфера. „Червените флагчета" наподобяват „слабите места", използвани терминологично от ЦППКОП - неясноти, противоречия, пропуски, проблемни зони. Лекторът е посочил, че България е една от малкото държави - членки на ЕС, която оповестява информация за развитието на договора за обществена поръчка след неговото подписване, както правят още Италия и Португалия. Корупционните възможности при процедурите по ЗОП бяха тема на първия проект на Центъра, възложен от неговия ръководен орган-Консултативен съвет  през 2012 г.