Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Експерт от ЦППКОП взе участие в семинар за конфликта на интереси

Експерт от специализираната администрация на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) взе участие в семинар на тема „Конфликт на интереси и кадрови „въртележки" по програмата за обмен на опит, организиран от Главна Дирекция „Миграция и вътрешни работи" на Европейската комисия (DG HOME AFFAIRS, Directorate Security). Събитието се проведе на 15.06.2017 г. в гр. Барселона, Испания, като в дискусиите и неформалните срещи са се включили експерти от 20 държави-членки на ЕС.

Програмата за обмен на опит е стартирана от Европейската комисия през 2015 г. с цел подпомагане на държавите-членки, местните неправителствени организации и други заинтересовани страни за справяне с конкретни предизвикателства, установени в доклада за борба с корупцията в ЕС.

Предмет на обсъждане е било значението на прилагането на антикорупционното законодателство. Според участниците публичните органи и обществото в по-широк смисъл следва да предложат мерки и инструменти за намаляване на корупцията и предотвратяване на конфликта на интереси, като мерките трябва да бъдат свързани с дълбоки структурни и културни промени. В този смисъл не е достатъчно единствено приемането на антикорупционно законодателство и формализъм при прилагането му. Седем държави-членки на ЕС одобряват създаването на отделен орган за конфликт на интереси, който се занимава и с дефинирането на обхвата на антикорупционните действия и антикорупционното законодателство.

В експозето на испански експерт от Службата за борба с измамите в Каталуня се е акцентирало върху ролята на антикорупционното обучение като основен елемент на превенция на корупцията. Службата е създадена през 2008 г. като орган към Парламента на Каталуня. Обучението включва: въведение в законодателството, касаещо почтеността в държавния сектор; запознаване с добри практики на други държави; онлайн курсове за конфликт на интереси, вкл. обсъждане на конкретни случаи на конфликт на интереси; повишаване на интегритета в публичния сектор и др. Друг превантивен инструмент е Декларацията за конфликт на интереси - в Каталуня има 5 вида декларации, като в тях се съдържа съществена информация какво може да работи служителят след напускане на държавната служба. Като рискова област е била идентифицирана мобилността на труда между публичния и частния сектор, като участниците са се обединили около мнението, че правилата и възпиращите санкции са особено важни за елиминиране на корупционните практики.

По отношение политиката за подаръци, в Каталуня е въведен регулаторен режим, който следва правилото: по-голям подарък, по-голям риск. В Службата са разработени тестове за измерване на етиката и потенциала за корупция; провеждат се въвеждащи обучения и изпит или препитване за допускане до държавна служба.

Представител на Румъния е посочил, че в последните години има увеличаване на интегритета на служителите в публичния сектор, случаите за проверка на конфликт на интереси са драстично намалели - до 10 броя на месец.

В рамките на събитието е бил представен и опитът на Франция, Словения, Ирландия и др. държави. Във Франция например функционира т.нар. Върховен орган за прозрачност в обществения живот - независим административен орган, чиито членове са с еднократен шестгодишен мандат и не могат да получават нареждания от правителството. Върховният орган контролира декларациите за имуществото на 10 000 избрани и назначени високопоставени служители и ги съветва по евентуални етични въпроси; провежда разяснителни кампании сред държавни служители относно спазването на етичните правила; повишава осведомеността на гражданите.

В Словения съществува Комисия за превенция на корупцията към Министерски съвет, която разследва различни случаи на конфликт на интереси - във връзка със семейни взаимоотношения например, получаване на подаръци, бизнес ограничения, имуществени декларации, случаи на лобистка дейност, кадрови „въртележки" и др. Органът има достъп до финансовите транзакции на граждани, фирми и организации и има възможност да идентифицира наличие на частен интерес или конфликт на интереси. Антикорупционната структура провежда административни проверки и налага глоби за установените нарушения.

По време на дискусиите българският представител е запознал експертите с функциите на създадената през 2011 г. Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ). Представени са били и намеренията на българското правителство за нормативна и институционална промяна на антикорупционната политика с цел постигането на по-ефективни резултати в борбата с корупцията.

 

Тук може да се запознаете с доклада от семинара: