Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Представител на ЦППКОП взе участие в обучение по Конвенцията на ООН против корупцията

Представител на ЦППКОП взе участие в обучението на национални експерти, които ще работят по Втория цикъл на Механизма за преглед на изпълнението на Конвенцията на Организацията на обединените нации (ООН) против корупцията, както и в Осмата сесия на Групата по преглед на изпълнението. Събитията се състояха в периода 14.06.2017 г. - 23.06.2017 г. в гр. Виена, Австрия

Сред темите на обучението са били антикорупционните политики и органи, превенцията в публичния и частния сектор, участието на обществото и техническата част от възстановяването на незаконно придобити активи.  

При обсъждането на част ІІ, чл. 5 от Конвенцията „превантивни антикорупционни политики и практики" изрично е било подчертано, че „антикорупционните политики трябва да промотират участието на обществото, да заложат като ръководен принцип върховенството на закона, да утвърждават доброто управление в публичната сфера и на публичната собственост; те трябва да се ръководят от принципа „интегритет, прозрачност и надеждност".

Съвсем целенасочено в тази връзка, Конвенцията не посочва как да се осъществи тази политика, като предоставя свобода на държавите-членки, но във всички случаи е необходимо да бъде изграден един силен превантивен орган. По време на дискусията е било подчертано, че от съществено значение е институционалната и финансовата независимост  на структурата - на кого се отчита и дали е „придатък" на друг орган; как се формира бюджетът на звеното (дали е процент от друг бюджет, дали е самостоятелен, дали е част от държавния бюджет), както и оперативната му самостоятелност.

По време на дебатите е било посочено, че не е важно дали ръководството на единния орган ще се сменя на всеки 5 години или ще има право на 10-годишен мандат. Много по-съществен е процесът на избиране на ръководството, правилата за отстраняване на ръководителите, източникът на възнагражденията на ръководителите. Само ако този източник е специален
„фонд", това би гарантирало независимост, защото всеки служител и ръководител на превантивния орган ще може открито и без притеснение да изкаже своето мнение, без да се страхува дали няма да бъде уволнен за мнението си по служба. В тази връзка, освобождаването (било на ръководител, било на служител в антикорупционния орган) трябва да е само заради неправомерно поведение, а не поради изразяването на мнение.

При обсъждането на темата за отнемането на имущество, наред с подчертаването на същността на чл. 52 - 57 на Конвенцията е било посочено, че „при конфискацията всъщност нямаме презумпция за невинност - имаме презумпция за виновност, нямаме присъда." Връщането и разпореждането с незаконно придобити активи е един от важните моменти в Конвенцията.

На заседанието на Осмата сесия на Групата по преглед на изпълнението е било подчертано, че основна роля за промотиране на стабилни мерки срещу корупцията има политическата воля, а превенцията и замразяването на активи са в основата на ефективността на антикорупционната политика.