Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

ЦППКОП отчита дейността си за периода 2011 г. – 2017 г.

С приемането на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) се влива в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

ЦППКОП е създаден с постановление на Министерски съвет през месец юли 2010 г, а година по-късно получава бюджетни средства. През 2012 г. Центърът започва дейност по първия възложен проект - „Модел на решение в областта на обществените поръчки". От 2012 г. до края на 2017 г. са изготвени 20 доклада, съдържащи анализ на рискови зони за корупция. По 9 от докладите има внедрени мерки, а по два мерките са в процес на възприемане. Един от докладите е номиниран за награда на Националния конкурс „Икономика на светло" 2016 от АИКБ и е отличен за административни практики, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата.  

ЦППКОП изготвя антикорупционни предложения по законопроектите на изпълнителната власт. От ноември 2013 г. до декември 2017 г. в Центъра са разгледани общо 270 законопроекти, по които са направени 771 предложения.

С оглед на преобразуването на структурата, ЦППКОП изготви подробен отчет за дейността си за периода 2011 г. - 2017 г.