Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Становище на Агенцията по Обществени Поръчки за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП

ОДОБРЯВАМ:  
  Миглена Павлова
изпълнителен директор на АОП.

СТАНОВИЩЕ*
за осъществен предварителен контрол

по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП

РАЗДЕЛ I
ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Официално наименование "Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност" /ЦППКОП/ към Министерски съвет
Адрес София 1000, пл. "Света Неделя" № 6
Партиден номер в РОП 2825

РАЗДЕЛ II
ПРОЦЕДУРА

Уникален номер в РОП 02825-2012-0001
Основание за откриване чл. 90 ал. 1, т. 5 от ЗОП
Обект на поръчката Доставки

Предмет: Възлагането на предстоящата обществена поръчка се налага като средство за постигане на една от най-важните цели на ЦППКОП по реализацията на комплексен модел „БОРКОР": „Доставка на инфраструктурни компоненти и тяхното внедряване за постигане на оперативна самостоятелност при изграждането на цялостен базов модел на интервенционната система по проект „БОРКОР". Реализацията на предмета на поръчката е обвързана с комплексни изисквания, включващи разработка на специфичен иновационен базов модел на интервенционна система, по следните направления:

  • Анализ на специфичните бизнес процеси на интервенционната система -с набавяне на 1 специалист;
  • Проектиране и планиране, разработка, тестване и внедряване на софтуера - с осигуряване на 1 специалист;
  • Проектиране и имплементиране на мрежови и съпътстващи инфраструктурни услуги -с осигуряване на 2-ма специалиста;
  • Доставка на специфични, обслужващи нуждите на ЦППКОП лицензии на „Майкрософт" с обусловено и адаптирано от офис-проектен мениджмънт предназначение;
  • Гаранционно обслужване и предложение за цени на минимално количество услуги по инфраструктурата и софтуера, след изтичане на договора.
  • Предвид изложеното, за гарантиране на успешното изпълнение от най-подходящ партньор, е необходимо съчетаването на изключителните права на интелектуална собственост на производителя с изискуемите комплексни компетенции и опит. Поставените цели ще се постигнат с възлагане изпълнението на поръчката чрез договаряне без обявление.

РАЗДЕЛ III
СТАНОВИЩЕ

След извършен преглед на изпратените материали във връзка с откриването на процедура на договаряне без обявление се установи следното:

Правно основание - чл. 90, ал. 1, т. 5 от ЗОП

Посоченото от възложителя правно основание изисква да са изпълнени следните условия:

- сдоговарянето е за доставка на стоки;

- стоките, предмет на доставка се произвеждат с цел изследване, експериментиране, научна или развойна дейност;

- същите са в ограничено количество, което не позволява формиране на пазарна цена или възстановяване на разходите за тази дейност.

Фактическа обстановка и доказателства

В Агенцията по обществени поръчки е представено Решение № РД 3 от 25.07.2012 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление, покана за участие в нея и доказателства. В мотивите на решението за откриване на процедурата, възложителят окачествява националния модел „БОРКОР", като иновативен, базиран на неприлаган от друга държава стандарт на правителството на ФР Германия (V-Modell XT®) и на експертни технологии, явяващ се модерен комплексен модел за централно планиране и развитие на мерки и системи от мерки срещу корупцията и организираната престъпност. Твърди че моделът е един от най-важните компоненти на утвърдената през м.ноември 2009 г. от правителството на Република България „Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност". Възложителят посочва, че проектът е съвременен инструмент за организиране на нереализирани досега у нас научни подходи, създаване на специализирани информационни и комуникационни системи, работни места и дейности, разработени по предстоящия за адаптиране немски модел. Уточнява, че предназначението на модела е ориентирано към разработване на комплексни решения за превенция на корупцията и свързаната с нея организирана престъпност в най-важните сфери на обществения живот. В мотивите на решението се посочва, че възлагането на настоящата поръчка е насочено към реализация на фундаменталната част от ядрото на система, основана на научноизследователски подход, който обхваща спецификата на управление на бизнес-процесите и механизми за вземане на автоматизирани решения от посочената „интервенционна система", на базата на съществуващи средства и услуги, в съчетание с прилагане на необходимия евристичен подход, чиято цел е да се приведе работата на ЦППКОП в оперативно състояние.

В мотивите относно избора на настоящата процедура, възложителят излага и следните доводи:

1. Възлагането на обществената поръчка гарантира създаване на ядрото на Центъра, съставляващо т.н. „интервенционна система", съставена от високотехнологични специализирани модули, като една част от съществуващите средства и услуги ще бъдат адаптирани за Република България, а друга част изцяло ще са разработени на база научните евристични подходи и методи в експертните концепции „БОРКОР", внедряването на които ще се реализира чрез осигуряване доставката на специфичната и съществена част от предмета на обществената поръчка.

2. Целите, поставени с реализацията на настоящата обществена поръчка, са взаимосвързани с нормативните условия, обуславящи съществуването на ЦППКОП. Твърди се, че вложените продукти, както и тези, които ще се реализират с изпълнението на тази поръчка, не само са създадени, но и ще се използват с цел предстоящи изследвания и развойна дейност, ще са предназначени строго профилирано, единствено и основно за целите и нуждите на Центъра, поради което няма да служат за широко потребление от неограничен кръг субекти.

3. Необходимо е да се съобразят и допълнително поставените нормативни изисквания - както доставката, така и резултатите от изпълнението на настоящата обществена поръчка ще са строго целеви, обусловени от ограниченията и затрудненията при определяне на пазарната цена за комплексната поръчка, непозволяващи възстановяване на разходите за тази дейност чрез последващи стъпки.

4. Изграждането на интервенционната система следва да бъде технически съвместимо с информационните системи на държавната администрация, което ще позволява обмен на данни и информация.

Също така в решението се посочва, че изложените твърдения предполагат високи изисквания към бъдещия изпълнител, в т.ч. да удовлетворява условията за дългосрочна работа и натрупан опит по отношение на дейностите за държавната администрация, в частност Министерският съвет на Република България, както и задълбочено познаване на съответните програми по доставките и поддръжката на лицензии.

Видно от допълнително предоставеното писмо с изх. № 593 от 15.08.2012 г. на и.д. директор на ЦППКОП, през 2011 г. е проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки в резултат, на която на "ИНИТ" АГ- Берлин е възложено изпълнението на дейността по създаване и функциониране на офис-проектен мениджмънт при внедряването на комплексния модел „БОРКОР", чрез адаптиране на германския модел V-Modell XT®. Посочено е, че въз основа на тази обществена поръчка са изготвени технически спецификации за реализиране на проекта. Твърди се, че на база на изготвените документи са проведени две обществени поръчки по реда на НВСОП. Отбелязано е, че въз основа на едната процедура е сключен договор с фирма "Инит" АД, която съвместно със софтуерни специалисти от "Майкрософт" разработва цялостната концепция на хардуерната и софтуерна архитектура, вкл. и ядрото на софтуера на ЦППКОП. Посочва се, че са разгледани всички софтуерни компоненти по начин, водещ до решение, което по своята същност е иновативно и представлява развойна дейност. Твърди се, че използваните софтуерни компоненти, защитени с лиценза на "Майкрософт" също променят своята първоначална характеристика и придобиват характеристика на иновативност. Също така в писмото се отбелязва, че поканените дружества са единствените лица, сертифицирани от "Майкрософт" и имат право да извършат дейностите, предмет на настоящото договаряне.

Изводи

Законосъобразното провеждане на процедура на договаряне, с посочено правно основание налага постигането на съответствие със следните условия:

1. предметът на поръчката да е свързан с доставки. Видно от заявеното от възложителя, ок. 90-95% от общо предвидената прогнозна стойност ще е свързана с доставка на нематериални активи;

2. Съставляващите предмета на поръчката стоки да са произведени с цел изследване, експериментиране, научна или развойна дейност. Предвид характера на системата, липсата на аналог, специфичното й предназначение, подхода за изграждане и очакваните резултати може да се приеме, че става въпрос за иновативен продукт, който няма общодостъпен аналог.

3.Стоките са в ограничено количество. Този аспект от доставката е аргументиран с изискването доставените активи да бъдат модифицирани, в съответствие с функционалността на системата, така че да придобият своя специфична функционалност. В резултат ще се получи ограничен, в количествен аспект продукт, годен за влагане само в системата. Тези аргументи са относими и към изискването по т.2 /вж. по-горе/.

4. Като резултат от горното е необходимо да се стигне до доставки на стоки, за които не може да се формира пазарна цена или възстановяване на разходите.

В този смисъл са представени аргументи, че същността на системата предполага изключването на комерсиални цели, свързани с разработката й. Следователно и разходите за доставката са невъзстановими. Тези аргументи кореспондират с извода, че посредством експлоатацията няма да се генерират приходи, които да покрият преките разходи.

Като допълнение са представени аргументи, свързани с реализирането на изключителни права, които обективно водят до ограничаване кръга на поканените лица. Тези аргументи са свързани с отделно основание за провеждане на процедура на договаряне, на което възложителят не се е позовал пряко, но те също формират ограничение, препятстващо избора на друг вид процедура. Изследването за наличие на всички елементи, допускащи провеждане на процедура на договаряне по реда на чл.90, ал.1, т.5 ЗОП, показва, че за всеки от тях е представен логически обоснован аргумент, което е основание да се предостави становище за законосъобразност. Отговорност на възложителя е да докаже на практика, че доставените продукти ще бъдат модифицирани и вложени в система с уникален иновативен характер, без пазарен аналог.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изборът на процедура е законосъобразен


* Забележка:В съответствие с чл. 50, ал. 6 от ППЗОП становището на АОП не е задължително за възложителя, който съгласно закона носи отговорността за провеждане на процедурата. В случай че възложителят приеме за основателно негативното становище на АОП, той може да прекрати процедурата на основанията, посочени в закона. Ако възложителят счита, че разполага с неопровержими доказателства относно законосъобразността на избора на процедура, няма пречка тя да продължи независимо от становището на АОП.

, източник: АОП