Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Пресинформация

ЦППКОП работи по проект за анализ на методиката за изчисляване на цената на електроенергията, произвеждана от ВЕИ сектора

 Целта на проекта е да изследва и посочи онези правни норми, правила и процедури, които създават възможности за развитие на корупция на различни административни равнища, финансово-икономически нарушения, влошаване на бизнесклимата, упражняване на икономически натиск, насърчаване на нелоялна конкуренция и злоупотреба с монополно положение.

17.10.2014

ЦППКОП е на финалния етап на своя доклад „Анализ на лекарствената политика в Република България, с цел изготвянето на предложения, противодействащи на корупционни практики“

 Колективът представи извършената значителна аналитична дейност и обсъди с ръководството на ЦППКОП констатираните резултати и препоръки за промени в нормативната и поднормативна законова уредба, свързани с лекарствената регулация у нас.

13.10.2014

КСБ и ЦППКОП обединяват усилия за търсене на решения за намаляване на административната тежест при регулаторни режими

 На срещата бе обсъден годишният доклад Doing Business (Правене на бизнес) на Световната банка.

01.10.2014

Работна дискусия в ЦППКОП на тема защита на лицата, подали сигнали и предложения на нормативната уредба

 Участниците в дискусията обсъдиха възможността на национално ниво да се създаде единен регистър на постъпващите сигнали.

24.09.2014

На 09 и 10.09.2014г. в гр.Будва Черна гора, представители на ЦППКОП взеха участие в работна среща, организирана от Регионалния съвет за сътрудничество и Регионална антикорупционна инициатива в Сараево.

 В презентацията на българската страна беше представена както стратегическата рамка на антикорупционната политика, така и практическите подходи за осъществяването и.

11.09.2014

Определена методика за работа на Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност /ЦППКОП/ при „Анализ на законосъобразността на разпределение и изразходване на средствата, разпределени чрез Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“

 Съгласно ПМС №19 от 07.02.2014г. са одобрени допълнителни разходи в размер 499 344 577 лв. за изпълнение на проекти и програми за целите на Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите".

28.08.2014

Информация за изпълнението на препоръките от Доклада на ЕК по Механизма за сътрудничество и оценка, относно мерките от компетентността на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП), които са заложени в Пътната карта за 2014 година, приета с Решение № 326 на МС от 21.05.2014 г.

 Ръководството на Центъра възложи на екип от анализатори извършване на първоначален анализ относно възможности за корупционни практики в различни обществени сектори, с цел дефиниране на различни рискови зони.

25.07.2014