Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

ЦППКОП представя „Портали за корупция в здравеопазването“

ЦППКОП представя „Портали за корупция в здравеопазването"

 

На 12.11.2014 г. (сряда), от 11.00 часа, в сградата си на пл. „Света неделя" 6, Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност /ЦППКОП/ организира пресконференция на тема: „Портали за корупция в здравеопазването".

На нея ЦППКОП ще представи своя доклад Анализ на лекарствената политика в Република България, с цел изготвянето на предложения, противодействащи на корупционни практики".

В доклада на ЦППКОП се посочват 46 слаби места (т.е. обстоятелства или правила, които предизвикват корупция или я благоприятстват и се намират в конкретна взаимовръзка със закон или процедура). Обект на анализ от Центъра са следните области: Регулация на производството, вноса или търгови-ята с лекарствени продукти; Условия, правила и ред за регулиране и регистри-ране на цени на лекарствени продукти; Контрол върху назначаването на лекарствена терапия; Процеса за изготвяне и контрола за спазване на утвърдените фармако-терапевтични ръководства; Провеждане на обществени поръчки от лечебните заведения за лекарствени продукти; Критерии при избора и назначаването на ръко-водни и експертни длъжности в лекарствената регулация.

В своя доклад ЦППКОП включва и 81 предложения за внедряване на мерки за превенция на установените корупционни рискове, които ще бъдат представени на предстоящата пресконференция.