Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Становище относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор

 

 

С Т А Н О В И Щ Е

ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор

В чл.14 от ЗВОПС са регламентирани изисквания за минимална численост на звеното за вътрешен одит, които се определят съобразно единствения, посочен в закона критерий - бюджета на съответната организация. С предложените изменения в §4 от ЗИД на ЗВОПС отпадат минималните изисквания за брой одитори, като се дава възможност на ръководителите да определят числеността на звеното, съобразно посочени допълнителни критерии.

От гледна точка на антикорупционния анализ, приемането на предложението би могло при определени обстоятелства да се окаже слабо място за поява на корупционни практики. Липсата на регламентирани минимални изисквания за числеността на персонала би довело до възможност за необосновано намаляване на вътрешните одитори в случай на недобросъвестност от страна на ръководителя и същевременно до правна несигурност на тези звена.

Считаме, че това ще засегне качеството на одитната дейност, т.к. с предложените промени обхватът на дейността на звената за вътрешен одит ще се разшири, а числеността няма да бъде обвързана със строго определен минимум, гарантиращ разумна увереност за постигане на целите на закона и организацията.

Премахването на минималната численост на Звената за вътрешен одит, ще доведе и до занижаване на капацитета им. С това се създава риск, както за самата организация, така и за намаляване на възможността за реакция от страна на вътрешния одит при идентифициране на нередности и измами при управлението и изразходването на средства от бюджета на организацията и европейски средства.

С оглед горното, предлагаме да се допълни параграф 4 относно чл. 14 като се регламентират законово минимални изисквания за числеността на звеното за вътрешен одит, по аналогия с действащата в момента разпоредба на чл. 14.

ДИРЕКТОР НА ЦППКОП:

БОЙКО ВЕЛИКОВ