Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Становище относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за отмяна на Закона за публично - частното партньорство

 

На основание чл. 32, ал. 6, във връзка с чл. 34, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност /ЦППКОП/ изразява следното становище по проекта на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за отмяна на Закона за публично- частното партньорство:

В доклада към проекта на Закона за отмяна на Закона за публично- частното партньорство /ЗПЧП/ са изложени като мотиви за отмяна следните доводи: липса на осъществени значителни проекти по реда на закона от момента на създаването му до настоящия момент, поради недостатъчно подробната разработена правна рамка, което не позволява практическото му осъществяване, липса на достатъчно предвидени стимули за инициатива от страна на заинтересованите лица, липса на подробно разписани критерии за включване на ПЧП проектите в стратегическите документи за планиране, липса на регистър за ПЧП. Посочено е, че с отмяната на ЗПЧП ще бъдат премахнати затрудненията, които законът създава за развитието на важни проекти. ЦППКОП не възразява срещу отмяната на ЗПЧП, но същевременно прави следните бележки и предложения по предвидените промени в нормативните актове, описани в Преходните и заключителни разпоредби /ПЗР/ на законопроекта:

І. По §1 от Преходни и заключителни разпоредби относно предложените промени в Закона за държавната собственост:

Т.1.:
В новата редакция на чл.16, ал.5 от Закона за държавната собственост /ЗДС/ е предвидено, че едноличните търговски дружества с държавно имущество и държавните предприятия, които по силата на закон ползват, управляват или експлоатират обекти - публична държавна собственост, както и лицата, на които е предоставена концесия за обекти- публична държавна собственост по Закона за концесиите, в съответствие с решението по чл.39, ал.1 от ЗК, могат да отдават под наем по реда на чл.19, ал.1 / чрез търг/ за срок до 10 години части от предоставените им обекти - публична държавна собственост, при условие, че имотите се използват съобразно предназначението им. Видно от направения сравнителен анализ на новата редакция на разпоредбата и действащия чл.18, ал.4, се установява, че с предложените промени са отпаднали думите „ в съответствие с акта за предоставянето на обектите", т.е. гореизброените юридически лица са имали право да отдават предоставените им имоти- публична държавна собственост под наем при наличието на две кумулативно дадени условия- „в съответствие с акта за предоставянето на обектите и при условие, че имотите се използват съобразно предназначението им."
Считаме, че отпадането на изискването за използването на имотите публична държавна собственост, съобразно акта за тяхното предоставяне, би могло да доведе в определени хипотези / случаи на недобросъвестност от страна на управителите на горепосочените категории юридически лица/ до възможност за корупционни практики чрез промяна на акта за държавна собственост и оттам и възможността за промяна и на предназначението на имотите и съответно тяхното ползване.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Предлагаме в чл.16, ал.5 от ЗДС да се регламентира изискване за отдаването под наем на имоти- публична държавна собственост от едноличните търговски дружества с държавно участие, държавните предприятия и концесионерите, в съответствие с акта за предоставянето на обектите и при условие, че имотите ще се използват съобразно предназначението им. Считаме, че по този начин ще бъдат защитени по- добре държавните интереси.

ІІ. По §2 от Преходни и заключителни разпоредби относно предложените промени в Закона за концесиите /ЗК/:

По т.1:
Съгласно действащата разпоредба на чл.18, ал.4 от ЗК, „когато това е определено като условие с решението за откриване на процедурата за предоставяне на концесия, концесионният договор се сключва с новоучредено капиталово търговско дружество (публично-частно дружество), в което съдружници или акционери са участникът, определен за концесионер (частен съдружник) и държавата, общината, публичноправната организация и/или публично предприятие (публичен съдружник). В тези случаи се прилагат съответно чл. 50 - 52 от Закона за публично-частното партньорство."

Чл.50 -52 от ЗПЧП уреждат съществени изисквания за сключването на договора за ПЧП, от значение за защитата на държавния и обществения интерес, публичност и прозрачност, които следва да бъдат предварително определени и оповестени в документацията за участие. Обстоятелствата, за които следва да се има предварително знание са: обосновката за ПЧП, особеностите на дейността от обществен интерес, размера на дела на публичния и на частния съдружник в капитала на публично-частното дружество; вида и размера на вноските, с които публичният и частният съдружник участват в капитала; непаричната вноска, с която публичният съдружник участва в капитала, когато такава е предвидена; условията за финансиране дейността на дружеството; съществените условия на устава, съответно на дружествения договор; реда за уведомяване на публичния съдружник при промяна на контрола на частния съдружник и последиците от промяната, условията, при които публичния съдружник независимо от деля му в капитала на публично- частното дружество има блокираща квота при вземане на решения за изменение на устава или на дружествения договор, увеличаване и намаляване на капитала, сключване на сделките по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон, извършване на разпоредителни сделки с имущество - предмет на непарична вноска на публичния съдружник, преобразуване и прекратяване на дружеството, както и срока за учредяване на дружеството.
Съгласно предвидените промени в чл.18, ал.4 от ЗК, „когато това е определено като условие с решението за откриване на процедурата за предоставяне на концесия, концесионният договор се сключва с новоучредено капиталово дружество, в което собственик на капитала са участникът, определен за концесионер и
1. държавата, съответно общината, съответно публичноправната организация и / или
2. посоченото в решението еднолично търговско дружество /ЕТД/, в което дяловете или акциите са собственост на държавата, съответно общината, съответно публичноправната организация и /или
3. държавно, съответно общинско предприятие."

Видно от извършения сравнителен анализ, с предложените промени отново се допуска законова възможност за сключване на договор с новоучредено капиталово дружество, образувано между публичен и частен партньор, независимо, че с проекта се отменя ЗПЧП. Същевременно в разпоредбата липсват гаранциите, предвидени в чл.50-52 от ЗПЧП, обезпечаващи защитата на държавния интерес, публичността,прозрачността и контрола върху финансирането и вземането на решенията.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Предлагаме чл.18, ал.4 от ЗК да се допълни, като изрично се предвиди в документацията за откриването на концесия, респ.решението и обявлението, изискване за предварително оповестяване на условията за новообразуваното капиталово дружество, по аналогия с чл.50-52 от отменения ЗПЧП, като се отчетат и изискванията на чл.49 от ЗПЧП, относно проектното дружество. В допълнение, предлагаме да се уреди законов механизъм, гарантиращ поддържане на икономическия баланс и равновесието между ползите за публичния и частния партньор, така, че рисковете между тях да бъдат справедливо разпределени, но същевременно да бъде обезпечена и силна защита на публичната собственост и интересите на публичния партньор.

2. По т. 3 :
Съгласно новата редакция на чл.39, ал.3 от ЗК, с решението по ал. 1 може да се определи условие концесионният договор да се сключи с проектно дружество. Липсва обаче препратка към чл. 18, ал. 3 от Закона за концесиите, която обяснява частично понятието „проектно дружество". Отпаднало е и изискването за предварително посочване в решението за откриване на процедурата и на обстоятелствата по чл.50, ал.3 от ЗК, изброени по - горе.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Предлагаме допълване на разпоредбата по аналогия с гореизложеното предложение с цел създаване на механизъм за защита на държавния интерес.

ІІІ. По §3, т.1 от Преходни и заключителни разпоредби относно предложените промени в Закона за общинската собственост /ЗОС/:

1. По т.1, буква г:
Съгласно чл.8, ал.12 от ЗОС, областният управител има право да оспорва решенията на общинските съвети, приети в процедура за определяне на частен партньор или на концесионер, при условията и по реда на Закона за обществените поръчки, съответно на Закона за концесиите. С предложените промени се предвижда отмяна на чл.8, т.12, т.е ще отпадне правото на областния управител да оспорва решенията на общинските съвети, приети в процедура на определяне на частен партньор или на концесионер, при условията и по реда на ЗОП, съответно на ЗК, дори и в случай, че е налице знание от негова страна за евентуални нарушения в процедурите по двата закона. Считаме, че с отпадането на това правомощие на областния управител ще се увеличи корупционния риск и същевременно ще се намали възможността за защита на държавния интерес.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Предлагаме да се запази текста на чл.8, т.12 от ЗОС, като думите „частен партньор" се заменят с „изпълнител", предвид възприетата терминология в ЗОП.

ІV. По §4, т.1 от Преходни и заключителни разпоредби относно предложените промени в Закона за физическото възпитание и спорта /ЗФВС/:

По т.1:
Съгласно действащата разпоредба на чл. 50б, ал.1 от ЗФВС, „финансирането, както и строителството и/или управлението и/или поддържането на спортни обекти и съоръжения и обекти за социален туризъм - държавна и общинска собственост или собственост на публичноправни организации, може да се извършва чрез публично-частно партньорство при условията и по реда на Закона за публично-частното партньорство". Предложената нова редакция на чл.50б, ал.1, гласи: „Финансирането, както и строителството и/или управлението и/или поддържането на спортни обекти и съоръжения и обекти за социален туризъм - държавна и общинска собственост или собственост на публичноправни организации, може да се извършва чрез публично-частно партньорство". От извършения сравнителен анализ е видно, че в новата редакция са отпаднали думите „при условията и реда на ЗПЧП."
Буди недоумение факта, че финансирането, строителството и / или управлението и поддържането на спортни обекти и съоръжения и обекти за социален туризъм може да се извършва чрез публично- частно партньорство, след като с предложения проект се отменя ЗПЧП, респ. публично- частното партньорство. Не е ясно как, по какъв ред и при какви условия може да се извърши това публично- частно партньорство, посочено в чл.50б, ал.1.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Предлагаме текстът в разпоредбата да се съобрази с отмяната на ЗПЧП, като същият отпадне или бъде коригиран. В случай, че е налице воля за публично- частно партньорство, да се регламентират изрично реда и условията за това, с оглед защитата на държавните интереси, публичност и прозрачност.

2. Предвид отмяната на ЗПЧП и отпадането в тази връзка на текстове и думи, свързани с понятията за публично -частното партньорство, предлагаме да се отменят или изменят съществуващите текстове в ал.2 и ал.3 на чл.50б, ал.1, съобразно възприетата редакция на чл.50б, ал.1, като същевременно считаме за задължително изрично да се уреди законов механизъм, гарантиращ поддържането на икономическия баланс, равновесието между ползите за публичния и частния партньор и справедливото разпределение на рисковете между тях, така че да бъде обезпечена силна защита на публичната собственост и публичния партньор.

3. Предлагаме §1, т.29 от ДР, формулираща понятието „публично- частно партньорство" като вид партньорство по реда на ЗПЧП да се измени съобразно възприетите редакции на чл.50б, ал.1.

4. Обръщаме внимание, че освен ЗПЧП, регламентиращ условията и реда за осъществяването на ПЧП, в сила е и Правилник за прилагане на ЗПЧП, който урежда по- подробно условията и реда за прилагане на ПЧП и е приет на основание §2, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗПЧП.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Предвид отмяната на ЗПЧП, предлагаме да бъде отменен изрично и Правилника за прилагане на ЗПЧП.


ДИРЕКТОР НА ЦППКОП:

БОЙКО ВЕЛИКОВ